ANKARA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ MAMAK BELEDİYESİ KONSERVATUVAR BİNASI VE GÜRÜLTÜ KONTROL ANALİZİ

Füsun DEMİREL, Zuhal ÖZÇETİN
2014 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
ÖZET Eğitim binaları içinde özellikli bir yer tutan konservatuvar binalarında eğitim ve öğretimin verimli olabilmesi için uygun akustik koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada; Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Belediyesi Konservatuvar binası örneklem olarak seçilerek, çalışma odalarında konuşma seviyesi, arka plan gürültü düzeyi, uygun mekân boyutları, yapı bileşenlerinde sağlanması gereken ses yalıtım değerleri, reverberasyon süresi ve konuşmanın
more » ... iği gibi parametreler araştırılmıştır. Bu bağlamda Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Belediyesi Konservatuvar binasına ait yapı elemanlarının ses geçiş kayıpları; Insul 6.4 simülasyon programı aracılığı ile ortaya konulmuş ardından binada çevresel gürültü düzeyi, arka plan gürültü düzeyi ve yapı elemanlarının ses geçiş kaybı ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar; simülasyon programı sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirmeleri yapılmış ve uygun olmayan durumlar için öneriler geliştirilmiştir. ABSTRACT Conservatory buildings, which have a special role among other educational buildings, should have appropriate acoustic conditions for an effective education and teaching. Based on this view, choosing Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building as a sample, this study analyzed parameters such as speaking rate, background noise level, suitable spatial dimensions, sound insulation values that should be met in construction components, reverberation time and speech intelligibility. In this context, Insul 6.4 simulation program was used to determine sound transmission losses of construction elements of Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building. Environmental noise level, background noise level and sound transmission loss of construction elements were measured. The results obtained were compared to the results of the simulation program; the results were evaluated and suggestions were made for inappropriate conditions.
doi:10.17341/gummfd.34000 fatcat:tfkymfkbpnhq5ffedlixr3mxem