Religion, theology and cosmology

John T. Fitzgerald
2013 In die Skriflig  
Cosmology is one of the predominant research areas of the contemporary world. Advances in modern cosmology have prompted renewed interest in the intersections between religion, theology and cosmology. This article, which is intended as a brief introduction to the series of studies on theological cosmology in this journal, identifies three general areas of theological interest stemming from the modern scientific study of cosmology: contemporary theology and ethics; cosmology and world religions;
more » ... nd world religions; and ancient cosmologies. These intersections raise important questions about the relationship of religion and cosmology, which has recently been addressed by William Scott Green and is the focus of the final portion of the article.Kosmologie is tans een van die belangrikste navorsings-terreine en ontwikkelings in moderne kosmologie. Dit het 'n nuwe belangstelling wakker gemaak in die verband wat tussen godsdiens, teologie en kosmologie bestaan. Hierdie artikel, wat bedoel is as 'n bondige inleiding tot die artikelreeks oor die teologiese kosmologie in hierdie tydskrif, identifiseer drie algemene areas wat van teologiese belang is: die hedendaagse teologie en etiek; die kosmologie en wêreldgodsdienste; en die antieke kosmologieë. Die verband wat tussen hierdie velde bestaan, opper belangrike vrae oor die verhouding tussen godsdiens en kosmologie wat onlangs deur William Scott Green behandel is. Dit is die fokus van die laaste deel van die artikel.
doi:10.4102/ids.v47i2.697 fatcat:qb2jfszy6rbqfe5nnrvhf73msm