Razlike v asertivnem vedenju med študentkami zdravstvene nege in študentkami drugih fakultet – primerjalna študija

Sabina Ličen, Nadja Plazar
2013 Obzornik zdravstvene nege  
Ključne besede: asertivnost, zdravstvena nega, študentke IZVLEČEK Uvod: Zdravstvena nega je dolgo veljala za tipično ženski poklic, kjer so medicinskim sestram pripisovali stereotipno žensko, to je pomočniško vlogo, in je zato asertivno vedenje med medicinskimi sestrami dolgo veljalo za manj izrazito kot v drugih po izobrazbi primerljivih poklicih. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so študentke zdravstvene nege enako asertivne kot študentke drugih fakultet univerze na Primorskem in Evropske
more » ... pravne fakultete v Novi Gorici in ali se s starostjo asertivnost študentk zvišuje. Metode: uporabili smo deskriptivno in neeksperimentalno metodo raziskovanja. Kot raziskovalni instrument smo uporabili The Rathus Assertiveness Schedule (vprašalnik samoocene asertivnosti). Anketiranje je potekalo na namenskem vzorcu. Spletni vprašalnik je bil preko uRL-naslova poslan na skupne elektronske naslove študentom nekaterih fakultet univerze na Primorskem in Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Izpolnjen vprašalnik je vrnilo 218 študentk. Raziskava je potekala v maju in juniju leta 2010. Podatke smo obdelali na podlagi deskriptivne statistike in enosmerne analize variance (ANOVA). Rezultati: ugotovili smo, da študentke Fakultete za vede o zdravju ne izkazujejo statistično značilno nižje asertivnosti v primerjavi s študentkami drugih fakultet, zajetih v raziskavo (F = 0,37, p = 0,83). ugotovili smo tudi, da starejše študentke v primerjavi z mlajšimi študentkami ne izkazujejo statistično značilno višje asertivnosti (F = 1,52, p = 0,22). Diskusija in zaključek: Poznavanje asertivnega vedenja je pri študentih zdravstvene nege pomembno, saj predstavlja pomemben temelj in bistveno prvino medosebnega odnosa. učenje novega načina odzivanja in novih načinov vedenja v profesionalnih situacijah ni preprosto in je dolgotrajen proces. Morali bi razmisliti o spodbujanju asertivnega vedenja med študenti zdravstvene nege, morda tudi z vpeljavo treningov asertivnosti v učni program ter dodatnim usposabljanjem učiteljev zdravstvene nege v tej smeri. ABSTRACT Introduction: The aim of the study was to determine whether the nursing students are equally assertive as students of other faculties of the university of Primorska and the European Faculty of Law in Nova Gorica and whether assertiveness among students increases with age. Nursing has been considered to be a typical female profession where nurses function as nurturers, comforters and care _______________________________________________________________________________________________________ pred. Sabina Ličen, dipl. m. s., mag. zdr. neg. Kontaktni e-naslov/Correspondence izr. prof. dr. Nadja Plazar, univ. dipl. biol., spec. med. biokem. Obe/Both: univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola Članek je nastal na osnovi magistrskega dela Sabine Ličen Razlike v asertivnem vedenju med študentkami zdravstvene nege in študentkami drugih fakultet -primerjalna študija (2010). Prejeto/
doaj:5ca1382c3d3b46e5a1ce1d3d6f945502 fatcat:2f6b7o4parel3ll2o7qfzrzgd4