TEOG SINAVI MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMES

Halil ALTUN
2018 The Journal of Social Sciences  
Y ı l / Y e a r : 5 E k i m / O c t o b e r 2 0 1 7 S a y ı / I s s u e : 9 u t e b . g o p . e d u . t r I S S N 2 1 4 8 -2 3 1 4 U T E B ÖZ Bu çalışmada, TEOG sınavında sorulan tarih sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi amaçlanmaktadır. eğitim öğretim yıllarında yapılan TEOG sınavlarındaki toplam 160 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorusu incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi/analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan
more » ... r. Yapılan analizler sonucunda yazılı sınavlarında, tüm sınavlarda sorulan toplam 160 tarih sorusundan 143'ünün (%89) anlama, 13'ünün (%8,1) hatırlama ve sadece 4'ünün de (%2,5), çözümleme seviyesinde sorular olduğu dolayısıyla sorularının neredeyse tamamının alt düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. ABSTRACT In this study, it is aimed to examine the History questions asked in the TPSE exam according to the Renewed Bloom Taxonomy. A total of 160 questions from the History of Turkish Revolution and Kemalism in TPSE exams that were conducted in the school years of were examined. The study was conducted by using document review/analysis method, which is among qualitative research methods. As a result of analyses, it was determined that 143 (89%) history questions out of totally 160 questions which were asked in all exams were comprehension, 13 (8,1%) recollection and only 4 (2,5%) analytic questions in written exams and thus, almost all of the questions remained in the lower level. Y ı l / Y e a r : 5 E k i m / O c t o b e r 2 0 1 7 S a y ı / I s s u e : 9 u t e b . g o p . e d u . t r
doi:10.16990/sobider.4000 fatcat:42bw3zydtndf7dobfponcvalta