Beležke ob knjigi

Mirjana Stantič-Pavlinič; Janja Ahčin
1999 Obzornik zdravstvene nege  
Komadina: Statistika v zdravstvu. Državna založba Slovenije, 1. izdaja, Ljubljana 1998, 122 strani, Naklada 1500 izvodov. Z izrazom statistika v zdravstvu označujemo kVantitativne, numerične informacije o zdravju, o boleznih, o utilizaciji v zdravstvu ipd. Zdravstvena statistika predstavlja izziv v vsakdanjemu delu slehemega zdravstvenega delavca, načrtovalca zdravstvenega varstva in širše skupnosti. Učbenik, ki je pred narni, ponuja možnost pridobivanja temeljnih znanj s področja zbiranja,
more » ... ročja zbiranja, urejanja, obdelave, analiziranja in uporabe podatkov oziroma informacij, povezanih z delom v zdravstvu in z zdravstvenim varstvom prebivalstva. Učbenik je namenjen predvsem srednjim zdravstvenim šolam, knjižica pa bo verjetno našla pot do marsikaterega zdravstvenega delavca, še posebej, ker tovrstne domače literature v našem prostoru ni veliko. Večji del učbenika obravnava Statistične principe in statistične metode v zdravstvu, demografsko in zdravstveno statistiko, dotika ea se tudi področja zdravstvenoinformacijskih sistemov. Ceprav knjiga vsebuje obilje novejših podatkov s tega področja, so razvidni tudi kaza1ci razvojajavnega zdravstva pri nas in po svetu. Nakazana je torej tudi zgodovina nenehnih strokovnih prizadevanj in dinamike zdravstvenega varstva na našem prostoru in širše. Statistični prikazi oziroma kazalci zdravstvenega stanja prebivalstva Slovenije segajo tudi na začetke našega stoletja. Knjižica ponuja možnost spremljanja na primer trendov oziroma podatkov o: -številu in naravnemu gibanju prebivalstva Slovenije ob popisih od leta 1921 do 1991, -živorojenih otrocih v Sloveniji od leta 1980 do leta 1995, -stopnji umrljivosti dojenčkov v Sloveniji v obdobju 1924-1995, -povprečni starosti umrlih v Sloveniji od leta 1950 do leta 1995, -pričakovanem trajanju življenja moških in žensk v Sloveniji od leta 1958 do leta 1995, prejemnikih invalidnin in pokojnin od leta 1980 do leta 1994 -letno povprečje. Avtor učbenika na podlagi analiz opozarja, da bo v Sloveniji število ostarelega prebivalstva vedno večje, hkrati pa bo število aktivnega prebivalstva zaradi manjše rodnosti čedalje manjše. Zato mora ostati za delo sposoben čim večji del prebivalstva v produktivni dobi. Trebaje torej poskrbeti za čim manj prezgodnjih invalidskih upokojitev. Iskati je treba vzroke, ki privedejo do inva1idnosti. Z nekaterirni ponujenirni kaza1cizdravstvenega stanja prebivalstva lahko primerjamo podatke za Slovenijo in nekatere druge dežele: -vitalni indeks (število živorojenih otrok na 100 umrlih prebivalcev), -pričakovano trajanje življenja v izbranih državah po spolu, -splošne stopnje natalitete, mortalitete in naravnega prirastka v nekaterih državah. »Historia est magistra vitae« -mar ne? Brez dvoma se v marsikateremu od nas, ko se »pogovarja S številkami«, zbudi ponos, da srno le skozi to zgodovino dokaj uspešnega razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalstva v Sloveniji vsak po svoje tudi nekaj prispevali. Podatki o visoko pričakovani življenjski dobi, nizki umrljivosti novorojencev in drugi zbujajo čut obveze, da bi doseženo stanje ohranili. Strokovna terminologija s področja zdravstvene statistike, ki jo radi uporabljamo pri opredelitvi metod statističnega dela v zdravstvu, predstavlja svojevrstno »ponudbo«, še posebej, ker tovrstne opredelitve pojmov v naši domači strokovni literaturi pogrešamo. Za tiste, ki želite statistične metode dela uporabljati pri raziskavah ali bolj natančnih analizah svojega dela, pa je knjižica lahko začetek vaše poti do bolj natančnega poglabljanja v tovrstno področje znanstvenega dela. Knjižica je uvrščena med pomožne učbenike na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Prim. mag. se. Mirjana Stantič-Pavlinič, dr. med. spec. infektolog Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
doaj:dbf4e0f031184ef8b19509cec64e394d fatcat:hh2d5aqmm5gxzeg5w7tt6dd6oe