Big data w marketingu: szanse i zagrożenia

Jarosław Woźniczka
2018 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Dzięki rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, cyfryzacji danych oraz rosnącej skłonności nabywców do korzystania z internetu i urządzeń skomunikowanych z internetem obserwuje się szybki wzrost ilości danych gromadzonych w systemach informatycznych. Big data uważa się obecnie za jeden z kluczowych zasobów dysponujących tego typu danymi przedsiębiorstw i za źródło przełomu w zarządzaniu i marketingu, a szczególnie w badaniach marketingowych i analizie danych.
more » ... dnocześnie wykorzystywanie wielkich zbiorów danych rodzi różnego rodzaju wyzwania zarządcze i metodologiczne oraz uzasadnione wątpliwości etyczne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem big data w marketingu. Zawiera on przegląd współczesnej literatury światowej dotyczącej tej problematyki i syntezę wybranych wątków na ten temat. Słowa kluczowe: big data, marketing, badania marketingowe, analiza danych, etyka, ochrona danych osobowych. Klasyfikacja JEL: M1, M3. BIG DATA IN MARKETING: OPPORTUNITIES AND THREATS Abstract: Thanks to the development of information and telecommunications technologies, data digitalization and the growing tendency to use the Internet and various devices connected to the Internet, the rapid increase of the amount of data collected in IT systems can be observed. Big data is currently considered to be one of the key resources of enterprises having access to them and a breakthrough in management
doi:10.18559/soep.2018.6.3 fatcat:ayj4epfwsnfalnxw4zqdsqjonm