Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně

Antonín Zůbek
2018 Archaeologia historica  
Abstrakt: Příspěvek shrnuje poznatky o středověké a raně novověké zástavbě na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně, která sestávala zřejmě především z nezděných (dřevěných nebo dřevohliněných) staveb. Její archeologizované pozůstatky byly zkoumány při záchranném archeologickém výzkumu, který v roce 2013 realizovala společnost Archaia Brno, o. p. s. Jednotlivé objekty jsou popsány a podle společných znaků kategorizovány do příslušných skupin. Součástí příspěvku je i jejich
more » ... základní srovnání s archeologickými projevy dřevohliněné zástavby na dalších lokalitách užšího brněnského prostoru. Klíčová slova: středověk -novověk -Brno -předměstí -zástavba. Archaeological evidence of medieval and early modern age non-masonry construction on the plots of former houses nos. 6 and 8 in Vídeňská Street, Brno Abstract: This contribution sums up information about the medieval and early modern age construction on the plots of former houses nos. 6 and 8 in Vídeňská Street, Brno which probably mostly consisted of non-masonry (timber or timber-earth) structures. Their archaeological remains were investigated during rescue research conducted in 2013 by the Archaia Brno company. The individual structures are described and classified into groups based on their common features. The article also involves their basic comparison with archaeological evidence of timber-earth constructions in other locations of the inner city. 1 Úvod Cílem příspěvku je shrnout poznatky o středověké a raně novověké zástavbě na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně. Zástavba v tomto období sestávala zřejmě především z nezděných (dřevěných nebo dřevohliněných) staveb. Její archeologizované pozůstatky byly zkoumány při záchranném archeologickém výzkumu, který v roce 2013 realizovala společnost Archaia Brno, o. p. s. (akce č. A113/2012 -Černá-Zůbek 2017; Černá a kol. 2014, 194). Jednotlivé objekty budou charakterizovány a podle společných znaků kategorizovány do příslušných skupin. Součástí příspěvku je rovněž jejich srovnání s archeologickými projevy dřevohliněné zástavby na dalších lokalitách užšího brněnského prostoru. Počet takových objektů za poslední dvě desetiletí narostl díky systematické realizaci záchranných archeologických výzkumů při většině stavebních počinů. Zcela ojedinělý je v tomto ohledu prostor vlastního městského jádra (k systematickému výzkumu Brna viz Holub a kol. 2004; poslední souhrnné zpracování nezděné architektury Holub a kol. 2005). Řada reliktů nezděné zástavby byla dále dokumentována při výzkumech v historické části Králova Pole (dnes součást Brna). Nabízí se možnost porovnat archeologický odraz nezděné zástavby ze tří typově odlišných lokalit. Na jedné straně stojí samotné město, sídelní centrum kraje, na straně druhé sídelní celky z jeho bezprostředního okolí. Ves Královo Pole, ač již poměrně vzdálena (ca 3 km), se vyznačovala těsnými vztahy k městu, kterými se vykazují předměstí. Byla vysazena zřejmě ve 40. letech 13. století králem Václavem I. v součinnosti s brněnskými měšťany. K založení posloužilo "královo pole" příslušné patrně k zeměpanskému hospodářskému dvoru. Zeměpanský díl se choval k městu jako předměstí, jeho obyvatelé přispívali na městskou sbírku. Správu vykonával rychtář s přísežnými (ve stručné podobě Procházka-Kolařík-Zůbek 2013, 585-586; ke středověkým dějinám Králova Pole viz Jan 2004). Parcely na dnešní Vídeňské ulici náležely k osadě (asi 1 km od města), která se utvořila podél dálkové komunikace spojující brněnskou oblast s Rakouskem. Byla součástí Starého Brna, někdejšího mocenského centra, které se transformovalo do útvaru, jejž lze označit jako poddanské městečko (viz následující oddíl). Archaeologia historica 43, 1, 2018, 65-95 https://doi.org/10.5817/AH2018-1-5 Antonín Zůbek: Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně 2 Historicko-topografický kontext Zkoumaná plocha parcel někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici je dnes součástí katastrálního území Štýřice. Jde o parcelu č. 687/1 a příslušná novostavba nese označení 1021/6 (obr. 2). Nově vymezený pozemek sloučil někdejší parcely č. 687/1, 688/1 až 5 a 690. Jako katastrální území vznikly Štýřice až při radikální katastrální reformě Brna na konci 60. let 20. století. Vyčleněno bylo z jižní části někdejšího katastrálního celku Staré Brno a Vídeňka a připojeny k němu byly okrajové části sousedních katastrů Bohunic, Horních Heršpic, Komárova, Nových Sadů a Trnité. Název nového katastrálního území byl převzat od zaniklé vsi, která se nacházela jihovýchodním směrem u Horních Heršpic (zanikla zřejmě v 15. století -Dřímal 1973, 303-304). Původně byly zmíněné parcely součástí Starého Brna. Náležely do jeho jižní partie na pravém břehu řeky Svratky. Zkoumaný prostor se nachází na úpatí svahu Červeného kopce v blízkosti řeky Svratky. Červený kopec představuje výrazný geomorfologický prvek kraje (311 m n. m.) a zaujímá v něm poměrně strategickou polohu. Vzdálenost plochy k dnešnímu regulovanému říčnímu toku činí 100 m. Jednalo se o poměrně příznivé místo k osídlení. To se obecně týká také území v širším Obr. 2. Poloha archeologického výzkumu. Šedě vyznačen rozsah staveniště, černě zkoumané plochy. Abb. 2. Lage der archäologischen Grabung. Grau gekennzeichnet ist das Ausmaß der Baustelle, rot die untersuchten Flächen. 1 S. s. j. -svazek stratigrafických jednotek. Podle užité metodiky zahrnuje jeden svazek aktivity, které spolu souvisejí a často vytvářejí vyšší celek. Pro jednotlivé aktivity se užívá termín stratigrafická jednotka (zkratka s. j.). 2 Určení mincí provedl Mgr. Kamil Smíšek (2018). Obr. 4. Pohled na dokopanou úroveň plochy C a D (orientováno k západu), na němž jsou patrné relikty dřevohliněné zástavby. Vlevo probíhá exkavace situací na ploše E. Zdroj fotoarchiv Archaia Brno, o. p. s. Abb. 4. Blick auf das ausgehobene Niveau der Flächen C und D (nach Westen orientiert), auf welcher Relikte einer Holz--Lehm-Bebauung zu erkennen sind. Links erfolgt eine Freilegung der Situation auf Fläche E. Quelle Fotoarchiv Archaia Brno, o.p.s. Antonín Zůbek: Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně Obr. 6. Objekt s. s. j. 004 -půdorys a profily. 542-544, 593-596 -výkopy kůlových a sloupových jamek; 247-249, 251, 254tmavě hnědá hlína; 253 -okrový písek. Abb. 6. Objekt Verband stratigraphischer Einheiten 004 -Grundriss und Profile. 542 -544, 593 -596 -ausgehobene Pfahlund Pfeilergruben; 247-249, 251, 254 -dunkelbrauner Lehm; 253 -ockerfarbener Sand.
doi:10.5817/ah2018-1-5 fatcat:revf4ude4vdudcgqlxqhb2gxzi