YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER: "BABAM VE OĞLUM" FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ
2015 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet İnsanlar çeşitli nedenlerden ötürü değişen dünyaya ayak uydurmak için yabancı dil öğrenme ihtiyacı hissetmektedirler. Türkiye'nin stratejik önemi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteği ve ihtiyacı özellikle son zamanlarda önem kazanmıştır. Türkçe köklü bir dil olmasına rağmen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi oldukça yeni bir alandır. Yabancı dil öğretimi, ana dildeki kavramların karşılığını hedef dilde ifade etmek değil; o
more » ... değil; o sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman kullanılacağını bilmektir. Bunu kazanabilmek ise o dile etki eden unsurlardan kültür aktarımı ile mümkündür. Kültür, günlük hayatta çarşıda, pazarda, okulda, evde konuşulan kelimelerde; deyimlerde, atasözlerinde ve türkülerde gizlidir. Günümüzde dilbilimciler yabancı dil öğretimini kültür aktarımı olarak görmektedir. Hedef kültüre ait insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek dil bilgisi ve gramer yapısının ötesinde hayata onların penceresinden bakmayı gerektirir. Türkçenin sözlü kültür varlığını atasözü, deyim ve kalıp sözler gibi kalıplaşmış dil birimleri oluşturur. Bunlardan kalıp sözler toplumun hafızasında belli durumlarda söylenerek iletişimi kolaylaştırmasıyla bilinmektedir. Bu çalışmada önce Babam ve Oğlum filminde geçen kalıp sözler tespit edilmiştir, daha sonra ise bu kalıp sözlerin kullanıldığı B-1 düzeyde özgün etkinlikler geliştirilmiştir. Bu etkinlikler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirtilen hedef kazanımlar göz önünde bulundurularak film öncesi, film süresince ve film sonrası etkinlikler olmak üzere üç başlık altında hazırlanmıştır. Filmde belirlenen kalıp sözler ise anlamlarına ve işlevlerine göre 22 başlık altında gruplandırılmıştır. Hazırlanan etkinliklerle sadece kalıp sözlerin öğretimi değil aynı zamanda dört temel dil becerisinin geliştirilmesi ve kültür aktarımı da hedeflenmiştir. Abstract People feel the need to learn foreign language to keep pace the changing world for various reasons. As a result of Turkey's strategic importance and relationship with other countries, the desire and need to learn Turkish has gained importance recently. Although Turkish is a rooted language, it is quite a new field to teach Turkish as a foreign language. Foreign language teaching is not to find the equivalent of the concepts Fatih YILMAZ & Yasemin ERTÜRK ŞENDEN in mother tongue and express them in target language, but it is to know where and when to use those words. It is possible to gain this ability with cultural transmission that affects the language. Culture is hidden in the words that are spoken in daily life, in the market, in the bazaar, at school, at home and in the statements, proverbs and folk songs. Today linguists see the foreign language teaching as a cultural transmission. For a healthy communication with the people of target culture it is necessary to see the life in their points of view beyond structure and grammar. Stereotyped language units as idioms, proverbs and formulaic expressions form the verbal cultural presence of Turkish language. These formulaic expressions are in the society's memory and they are known as simplify the communication in certain situations. In this study first, the formulaic expressions are identified in the film Father and Son. Then before watching, during watching and after watching film activities are developed according to the Common European Framework of Reference on B-1 level. These formulaic expressions are grouped under 22 headings according to their meanings and functions. These activities are prepared not only to teach formulaic expressions but also to develop main language skills and to reflect the real life situation and culture.
doi:10.9761/jasss2683 fatcat:m7l2ym33ijfojmmybwyjzqk2vu