Otwartość chrześcijaństwa na całą rzeczywistość w perspektywie personalistycznej

Ks. Marian Rusecki
2010
OtWArtOść cHrZeściJAńStWA nA cAłą rZecZyWiStOść W perSpektyWie perSOnALiStycZneJ Zaproponowana w niniejszym artykule refeksja nad tzw. otwartością chrześcijaństwa ma charakter teologiczny. Wydaje się, że właśnie w tej perspektywie można zobaczyć podstawy otwarcia, źródła takiego a nie innego myślenia o nim oraz jego skutki dla jednostek, rodzin, grup społecznych (naród, państwo, kultury, religie). Otwarcie się na innego, drugiego, na całą rzeczywistość dokonuje się w szczerym dialogu opartym na
more » ... dialogu opartym na podstawach antropologicznych, religijnych, kulturowych. Dialog ten zmierza do porozumienia jego uczestników, zgody, pokoju, do wzajemnego wzbogacenia stron dobrami ludzkimi i Boskimi, do budowania lepszej przyszłości w bliższej czy dalszej perspektywie czasowej. postawa przeciwna, czyli całkowite zamknięcie się, tego nie umożliwia. Bardzo wymowna wydaje się tu metafora domu. Otóż, jeśli drzwi domu są otwarte, to może doń wejść każdy, kto chce go zobaczyć. Może wówczas dom zwiedzić, spotkać gospodarza, wymienić z nim poglądy, by przez to wzbogacić się gościnnym zaproszeniem, dobrze się poczuć. pod wpływem takiego doświadczenia można też samemu zatęsknić za takim domem (ewangelia mówi o domu Ojca, w którym mieszkań jest wiele; często mówimy o zmarłych, że są już w domu Ojca i "z góry" patrzą na nas). Otwarte drzwi znaczą, że człowiek wychodzi z domu, udaje się do innych, by poinformować ich o miejscu swego zamieszkania; idzie odwiedzić tych, którzy mieszkają i żyją inaczej, być może ich wspomóc, poradzić, jak lepiej żyć. przeciwieństwem drzwi otwartych są drzwi zamknięte i całkowicie zaryglowane. W takim przypadku nikt nie może do takiego domu wejść ani sam gospodarz wyjść z niego nie może. W odniesieniu do takich ludzkich postaw w psychologii mówi się o postawie zamkniętej (drzwi zablokowane, nie ma żadnych możliwości interakcji), a w języku teologii duchowości -o pysze (tylko "ja" istnieję, nikt nie jest mi potrzebny, chyba że jako narzędzie moich egoistycznych zachcianek). W przypadku postawy zamkniętej żaden rzeczywisty dialog ludzki nie jest możliwy. niniejszy artykuł ukaże trynitarne otwarcie Boga: ad intra i ad extra jako podstawę otwarcia chrześcijańskiego (i). najdoskonalsze otwarcie się Boga na StuDiA nAuk teOLOGicZnycH tOM 5
doi:10.24425/snt.2010.112716 fatcat:5xuosmbfnnacreferh7v3nn3qu