آنالیز حساسیت پارامترهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش جامع سوبول

جواد رضائیان, سامان جهانبخشی, سعید جمشیدی
2020 Pizhūhish-i Naft  
استفاده از آنالیز حساسیت یکی از روش‌های مؤثر در ساده‌سازی مدل‌های عددی است. در مدل‌هایی که برای شبیه‌سازی رفتار میادین نفتی ساخته می‌شود، تعداد زیادی متغیر وجود دارد که لزوماً همه این متغیرها تأثیر یکسانی در خروجی مدل ندارند. لذا می‌توان با استفاده از روش‌های آنالیز حساسیت، متغیرهای با اهمیت کمتر را شناسایی کرد و آن‌ها را در مقادیر اسمی ثابت نگه داشت و مدل‌سازی‌ها و پیش‌بینی‌ها را برمبنای متغیرهای حساس‌تر انجام داد تا در زمان و هزینه صرفه‌جویی شود. روش‌های آنالیز حساسیت به دو دسته روش‌های جامع
more » ... دسته روش‌های جامع و روش‌های محلی تقسیم می‌شوند. در این پژوهش ضمن بررسی هریک از این دو دسته و مزایا و معایب هر یک، روش مناسب برای آنالیز حساسیت در این موضوع معرفی می‌شود که سوبول نام دارد. مزیت روش سوبول نسبت به سایر روش‌ها، جامع بودن و در نظر گرفتن اثرات متقابل پارامترها بر یکدیگر است. در این پژوهش، روش سوبول برروی مدل سطح یکی از میادین نفتی ایران اجرا شده و شاخص‌های حساسیت سوبول برای هر یک از پارامترها اندازه‌گیری شد که طبق آن، پارامترهایی نظیر اندازه کاهنده، قطر خط لوله و فرکانس پمپ‌های درون‌چاهی بیشترین تأثیر را در میزان دبی نفت تولیدی دارند و در مطالعات بهینه‌سازی تولید میدان باید بیشتر برروی آن‌ها تمرکز شود. همچنین، میزان حساسیت دبی نفت تولیدی به برخی پارامترها از لحاظ فنی بررسی و تحلیل شد.
doi:10.22078/pr.2020.4111.2861 doaj:27814aafb33045978277eaca3a3433f5 fatcat:w5a6vgf35ranrm5hk24f74weym