ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ INDICATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF CHERNIHIV REGION

Alla Kholodnytska
unpublished
№ 4 (4), 2015 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 93 УДК 331.104 А.В. Холодницька, канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ А.В. Холодницкая, канд. экон. наук Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина У статті здійснено оцінювання якості життя населення Чернігівської області у контексті ключових індика-торів за методологією ЄС
more » ... а методологією ЄС European Foundation for the Improvement of Living and Working. Ключові слова: якість життя населення, показники оцінювання якості життя, здоров'я, зайнятість, освіта, сім'я, суспільне життя, житло, безпека, навколишнє середовище, транспорт. В статье осуществлена оценка качества жизни населения Черниговской области в контексте ключевых инди-каторов по методологии ЕС European Foundation for the Improvement of Living and Working. Ключевые слова: качество жизни населения, показатели оценки качества жизни, здоровье, занятость, обра-зование, семья, общественная жизнь, жилье, безопасность, окружающая среда, транспорт. In article provides a detailed analysis of population life quality of Chernihiv region in the context of key indicators for the EU methodology European Foundation for the Improvement of Living and Working. Key words: quality life of the population, indicators to assess the quality of life, health, employment, education, family, social life, housing, safety, environment, transport. Постановка проблеми. Головним критерієм і необхідною умовою людського роз-витку є підвищення якості життя. Це визначальна мета соціально-економічного розвит-ку та найважливіший критерій оцінювання ефективності управління економічними процесами та соціальною сферою суспільства. Оцінювання якості життя населення-вагомий інструмент соціально-економічної політики держави, оскільки дозволяє вста-новлювати її орієнтири; аналізувати поточний рівень соціально-економічного розвитку країни; оцінювати рівень бідності; визначати місце країни на світовому рівні; проводи-ти міжрегіональні порівняння рівня й якості життя населення. Незважаючи на значні наукові здобутки щодо оцінювання якості життя населення в Україні, цьому питанню не приділяється належної уваги. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських науковців, які дослі-джують проблеми якості життя населення, можна виділити Е.М. Лібанову, О.М. Гладун, Л.С. Лісогор [3], В.М. Жеребіна [6], В.Г. Никифоренко [7] та інших. В їхніх роботах концептуально досліджуються умови, що впливають на якість жит-тя населення, відзначається тісний зв'язок із рівнем життя, параметрами соціально-економічного розвитку країни, пропонуються різноманітні методики її оцінювання з урахуванням міжнародного досвіду та національних особливостей. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проведені наукові дослідження мають велике теоретичне та практичне значення, однак у більшості з них недостатньо приділяється увага питанням аналізу якості життя населення, виявленню ключових факторів, які впливають на зміну показників якості життя. Дискусійними за-лишаються питання щодо вибору системи показників оцінювання якості життя людей. Мета статті. Метою статті є систематизація та оцінювання індикаторів якості життя населення Чернігівської області з використанням методології ЄС European Foundation for the Improvement of Living and Working.
fatcat:kwryyf65cvcuvfsk7gltgpv3sa