Study into predicted efficiency of the application of hybrid solar collectors to supply energy to multi-apartment buildings

Anatolii Bondarchuk
2019 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Досліджено прогнозну ефективність застосування гібридних сонячних колекторів, що здатні одночасно генерувати як електричну, так і теплову енергію для енергопостачання багатоповерхових будинків. Новизна роботи полягає у тому, що прогнозування ефективності проводилося з урахуванням динаміки за останні роки та екстраполяції трендів цін до 2045 року на ринку відновлювальної енергетики, на відміну від існуючих підходів, що не враховують їх імовірну зміну за період, що розглядається. За результатами
more » ... озрахунків змодельоване прогнозну ймовірну ринкову вартість обладнання, з урахуванням його здешевлення через удосконалення технології виготовлення колекторів, монтажу та експлуатаційних витрат за вказаний період. При цьому враховано динаміку «основного» та «зеленого» тарифів на сонячну електричну і теплову енергію. Значення коефіцієнтів детермінації підтвердили достатню адекватність отриманих моделей. Наведено приклад визначення електричного та теплового навантаження багатоквартирного будинку з газовими плитами та вибране відповідне обладнання гібридного сонячного колектора. Запропоновані конструкції та схеми приєднання гібридного колектора до систем електро-та теплопостачання будинку. Модулі колектора типу ATMOSFERA F2PV розташовуватимуться на даху будинку, електрична частина якого через інвертор приєднується до ввідно-розподільного пристрою будинку або до шин низької напруги підстанції напругою 10/0,4 кВ, від якої живиться будинок. Теплоносій від колектора через накопичувальні ємкості подається в теплопункт в систему гарячого водопостачання та опалення будинку. За отриманими результатами дослідження прогнозовано ймовірну енергетичну ефективність (кількість заощадження традиційного палива, т у. п.), економічну (чистий дисконтований прибуток, €), екологічну ефективність (зменшення викидів, що сприяють планетарному потеплінню клімату, т). Термін окупності визначено послідовним розрахунком чистого доходу для кожного року за весь період реалізації інвестиційних вкладень у разі, якщо наведена тенденція ринкових цін не зміниться. Представлено результати розрахунків величини вкладень та прибутку мешканців, що припадають на кожну квартиру будинку, від упровадження інвестиційного проекту Ключові слова: гібридні сонячні колектори, електрична енергія, теплова енергія, багатоквартирний будинок, ринкові ціни UDC 621.039:621.31
doi:10.15587/1729-4061.2019.174502 fatcat:3vh43dzx7fdjpdeyj6oc27xgbm