YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Türk Kültürü, Hacı Bektaş, Veli Dergisi
unpublished
, SCOPUS, EBSCO HOST, MLA (Modern Language Association), ULAKBİM tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz) Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanır. Derginin yayım dili Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Almancadır. Dergiye gönderilen makaleler tarafımıza ulaştığı andan itibaren her makaleye bir kod verilir ve makale ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde makale, konu, yazım kuralları ve şekil açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunan
more » ... yle uygun bulunan makaleler, bilimsel bakımdan de-ğerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmediği gibi, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hake-me gönderilebilir. İki hakemden yayımlanabilir değerlendirmesi alan yazılar yayım sırasına sokulur. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az 2 olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir. Sonrasında makale, ilgili hakemlerin yayımlanabilir raporu doğrultusunda editöryal grubun inceleme safhasına alınır. Bu süreçte makale; bilime ve alana katkısı, derginin yayım politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından yayın kurulu tarafından değerlendirilerek makalenin yayım sırasına alınmasına ya da alınmamasına karar verilir. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından "Telif Hakkı Devri Sözleşmesi"ni imzala-narak dergi iletişim adresine gönderildikten sonra yayımlanır. Dergiye gönderilen makalelerin incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir: 1. Dergiye gönderilecek makaleler, Microsoft Word programında yazılmış olmalıdır. 2. Makaleler, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Makaleler, dergi e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. 3. Makalelerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir. Makalelerin en az 150 kelime civarındaki Türkçe ve İngilizce özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşı-lan sonuçlar kısaca verilmelidir. 4. Makalede paragraflar girintili olmalı, girintiler tab tuşu ile yapılmamalıdır. Gönderilecek makalelerin başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan makalelerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
fatcat:q5qgrtrcd5asxaoj7q2vwmremu