Analyzing the Status and Tendencies of Circular Economy Development in Lviv Region
Аналізування стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки у Львівській області

O. H. Melnyk, Lviv Polytechnic National University, M. L. Zlotnik, Lviv Polytechnic National University
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 125 БІЗНЕСІНФОРМ № 2 '2020 www.business-inform.net УДК 332.012.2 JEL: R11; Q01; Q53; Q57 АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2020 МЕЛЬНИК О. Г., ЗЛОТНІК М. Л. УДК 332.012.2 JEL: R11; Q01; Q53; Q57 Мельник О. Г., Злотнік М. Л. Аналізування стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки у Львівській області Метою статті є дослідження тенденцій впровадження бізнес-моделей циркулярної економіки та стану їх
more » ... стану їх використання на підприємствах Львівської області. На основі теоретичних і статистичних даних охарактеризовано передумови розвитку циркулярної економіки на європейському та українському ринках, зосереджено увагу на орієнтацію Європейського Союзу на перехід до циркулярних моделей, а також обґрунтовано актуальність дослідження даної теми для українських підприємств. Висвітлено значення концепції «6R» (скорочення, повторне використання, ремонт, оновлення, переробка, відновлення); наведено трактування термінів «рециклінг», «рековеринг» та «реюзинг»; здійснено порівняльний аналіз структури поводження з відходами в Україні та ЄС. Виокремлено переваги та недоліки впровадження «замкнених» моделей виробництва та споживання за допомогою моделі SWOT і виконано PEST-аналіз аспектів зовнішнього середовища, що мають вплив на розвиток циркулярної економіки на українському ринку. На базі регіональних статистичних даних за 2016-2018 рр. наведено динаміку основних показників поводження з відходами на підприємствах Львівської області; здійснено діагностування рівня залучення підприємств Львівської області до циркулярної економіки й особливостей використання «циркулярних» моделей; охарактеризовано основні проблеми поводження з промисловими відходами у Львівської області; проаналізовано діяльність вибраних підприємств, що задіяні у циркулярній економіці, а також підприємств -забруднювачів екології регіону; зображено структуру утворених відходів за видами. Також проаналізовано основні «замкнені» бізнес-моделі, націлені на мінімізацію та утилізацію відходів, та сформовано рекомендації щодо впровадження бізнес-моделей циркулярної економіки до використання на підприємствах Львівської області. Ключові слова: циркулярна економіка, сталий розвиток, поводження з відходами, рециклінг, реюзинг, рековеринг. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4313-6771 УДК 332.012.2 JEL: R11; Q01; Q53; Q57 Мельник О. Г., Злотник М. Л. Анализ состояния и тенденций развития циркулярной экономики во Львовской области Целью статьи является исследование тенденций внедрения бизнес-моделей циркулярной экономики и состояния их использования на предприятиях Львовской области. На основе теоретических и статистических данных охарактеризованы предпосылки развития циркулярной экономики на европейском и украинском рынках, сосредоточено внимание на ориентацию Европейского Союза на переход к циркулярным моделям, а также обоснована актуальность исследования данной темы для украинских предприятий. Раскрыто значение концепции «6R» (сокращение, повторное использование, ремонт, обновление, переработка, восстановление); приведены трактовки терминов «рециклинг», «рековеринг» и «реюзинг»; осуществлен сравнительный анализ структуры обращения с отходами в Украине и ЕС. Выделены преимущества и недостатки внедрения «замкнутых» моделей производства и потребления с помощью модели SWOT и выполнен PEST-анализ аспектов внешней среды, влияющих на развитие циркулярной экономики на украинском рынке. На базе региональных статистических данных за 2016-2018 гг. приведена динамика основных показателей обращения с отходами на предприятиях Львовской области; осуществлено диагностирование уровня привлечения предприятий Львовской области к циркулярной экономике и особенностей использования «циркулярных» моделей; охарактеризованы основные проблемы обращения с промышленными отходами в Львовской области; проанализирована деятельность избранных предприятий, задействованных в циркулярной экономике, а также предприятий -загрязнителей экологии региона; изображена структура образованных отходов по видам. Также проанализированы основные «замкнутые» бизнес-модели, нацеленные на минимизацию и утилизацию отходов, и сформированы рекомендации по внедрению бизнес-моделей циркулярной экономики к использованию на предприятиях Львовской области. Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, обращение с отходами, рециклинг, реюзинг, рековеринг. ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА БІЗНЕСІНФОРМ № 2 '2020 www.business-inform.net UDC 332.012.2 JEL: R11; Q01; Q53; Q57 Melnyk O. H., Zlotnik M. L. Analyzing the Status and Tendencies of Circular Economy Development in Lviv Region The article is aimed at researching the tendencies of implementation of business models of the circular economy and exploring the status of their use in the enterprises of Lviv region. On the basis of theoretical and statistical data, the prerequisites for development of the circular economy in both European and Ukrainian markets are characterized, the focus is set on the orientation of the European Union on the transition to circular models, also the relevance of researching this topic for Ukrainian enterprises is substantiated. The meaning of the 6R concept (Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Recovery, Replace) is disclosed; interpretations of the terms «recycling», «recovering» and «reusing» are provided; a comparative analysis of the structure of waste management in Ukraine and in the EU is carried out. The advantages and disadvantages of introducing the «self-contained» models of production and consumption are allocated using the SWOT model, a PEST analysis of aspects of the external environment affecting the development of the circular economy in the Ukrainian market is carried out. Based on regional statistics for 2016-2018, the dynamics of the main indicators of waste management in the Lviv region's enterprises are shown; the level of involvement of enterprises of Lviv region to the circular economy and features of the use of «circular» models are diagnosed; the main problems with the treatment of industrial waste in Lviv region are characterized; activities of selected enterprises involved in the circular economy, as well as enterprises that pollute the ecology of the region, are analyzed; structure of the formed waste is depicted by species. The main «self-contained» business models aimed at minimizing and disposing of waste are also analyzed, and recommendations on the introduction of business models of the circular economy for use in the enterprises of Lviv region are formed.
doi:10.32983/2222-4459-2020-2-125-133 fatcat:xue3rgzvyvbxbperdw3wm3uxyi