A Review of Discourse on Shintoism of Takahashi Goro: Focusing on "Shintoshinron" and "Syokyobinran"
<研究>高橋五郎の神道理解 --『神道新論』と『諸教便覧』を中心に--

Yi Pyo HONG
doi:10.14989/268662 fatcat:k3acyxa56fevfo6yvmv7riytzi