PRIVAT ASSOCIATE PROFESSORSHIP AS A SOURCE FOR HIGHLY-QUALIFIED ACADEMIC STAFF REINFORCEMENT IN DOMESTIC UNIVERSITIES IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES: METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM

I. Tamozhska
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
І. В. Таможська доктор педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки № 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НАЙВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ -ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ У статті розглянуто особливості реалізації культурологічного, аксіологічного, синергетичного, персонологічного,
more » ... онологічного, структурного та конкретно-історичного методологічних підходів у контексті аналізу системи підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України другої половини ХІХ -початку ХХ століття. Культурологічний підхід дав можливість сприймати позитивні здобутки університетської освіти й досвід приват-доцентури як культурологічні феномени. Аксіологічний підхід спрямовував на виявлення шляхів реалізації Університетом Св. Володимира, Харківським і Новоросійським університетами завдань щодо підготовки науково-педагогічних кадрів, орієнтував на вивчення ціннісних вимірів у підготовці науково-педагогічних кадрів у приват-доцентурі, під час закордонних «відряджень із науковою метою»; сприяв визначенню суспільної, науково-педагогічної цінності професійної діяльності приват-доцентів. Синергетичний підхід спрямований на розгляд об'єкта дослідження в сукупності подібностей і суперечностей між внутрішнім розвитком діяльності університетів і тенденціями та умовами розвитку суспільства. Процес підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури розглянуто як нелінійний, у єдності трьох послідовних етапів, що залежав від вимог державної освітньої політики, практики її реалізації суб'єктами управління освітою, розвитку педагогічної науки. Синергетичний підхід створив підґрунтя для того, щоб з'ясувати можливості самореалізації приват-доцентів в університетському середовищі. Персонологічний підхід сприяв виявленню й урахуванню індивідуальної історичної ролі видатних педагогів, освітніх і громадських діячів у розв'язанні проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України другої половини ХІХ -початку ХХ століття. На основі структурного підходу визначено етапи розв'язання проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів засобами приват-доцентури в дореволюційних університетах України. Конкретно-історичний підхід дав змогу прослідкувати зародження, розвиток і трансформації системи приват-доцентури як освітнього феномену. Ключові слова: культурологічний, аксіологічний, синергетичний, персонологічний, структурний та конкретно-історичний методологічні підходи, науково-педагогічні кадри, приват-доцентура.
doi:10.32840/1992-5786.2021.74-1.5 fatcat:frisepsitfh43jhj3rkyckdlxe