INGEKOMEN BOEKEN

Editorial office MAB
1948 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Hierin is de termijn van bedoelde aangifte verlengd tot 1 A pril 1948, terwijl voorts is bepaald, dat hij, die na 1 M aart 1948 bekend w ordt met feiten of om standigheden, die tot een dergelijke aangifte aanleiding kunnen geven, deze aangifte kan doen gedurende een m aand, nadat be doelde feiten of om standigheden hem bekend zijn geworden. e betekenis van de steekproef voor het Econom isch-Statistisch O nderzoek; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de statistiek aan
more » ... n de statistiek aan de U niversiteit te A m sterdam op V rijdag 31 O ctober 1947, U itgev. N . Sam som N .V . A lphen a / d Rijn. D r. /. G. M . D etfgaauw , D e binnenlandse groot-en kleinhandel, U itgev. H e t Spectrum , D e detailhandel in textielw aren in oorlogstijd (1940-1945), Stichting Economisch Instituut voor den M iddenstand. D r. O . B akker. Statistiek. Deel I. D e Statistische methode, U itgev. J. M uusses, Purm erend, geb. ƒ 6,-. W eerspiegelde G edachten, opstellen aangeboden aan Prof. D r. N . }. Polak, U itgev. de E rven F. Bohn N .V . Haarlem . M . C. W intersteijn. Banken, h aar boekhouding en organisatie, N ed . U itgev. M ij. Leiden, prijs ƒ 12,50. Dr. ]. Luning Prak, D e m oderne ondernem ing en h aar personeel, N .V . U itgevers-m aatschappij "K osm os", A m sterdam , prijs ƒ 7.50. W erk lo o n berekening, U itgev. N ijg h & van D itm ar N .V , D en H aag, prijs geb. ƒ 3,25, ingen. ƒ 2,50. Dr. M . ]. H . S m eets en J. H . M eihuizen, Beknopte Belastinggids, L. J. V ee n 's U itgev. M ij, N .V ., prijs ingen. ƒ 7,50.
doi:10.5117/mab.22.15315 fatcat:nalkfqjhbrd7bggtghcrbz4dwu