Weight Perception in Adolescents and Their Relationships with Quality of Life and Self-Efficacy

Demet Taş, Hande Ünlü, Ebru Öztürk Çopur, Zeynep Tüzün, Lütfiye Hilal Özcebe
2017 Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada, ergenlerin vücut ağırlığı (VA) ile ilişkili beden algısının belirlenmesi, beden algısı ile yaşam kalitesi ve özyeterlilik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, ortalama yaşları 16,3±1,1 olan 779 (%55,3'ü kız, %44,7'si erkek) ergen ile yapılmıştır. Hesaplanan vücut kitle indeksinin (VKİ) yaş ve cinsiyet persentiline göre değerlendirilmesi ile ergenler çok zayıf, zayıf, normal, kilolu ve şişman olarak tanımlanmıştır. Ergenin vücut ağırlığına
more » ... beden algısı sorulmuş; çok zayıf, zayıf, normal, kilolu, çok kilolu seçeneklerden birini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcılar yaşam kalitesi ölçeği ve özyeterlilik ölçeğini doldurmuştur. Bulgular: Katılımcıların VKİ değerleri ile toplam yaşam kalitesi puanı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Kızların %47,3'ü, erkeklerin ise %36,5'inin kendilerini olduğundan farklı ağırlıkta gördüğü tespit edilmiştir. Normal VA'da olmalarına rağmen, kızların %43'ü, erkeklerin ise %14,3'ü kendini olduğundan kilolu görmüştür. Normalin üstünde VA'da olan erkeklerin %34,8'i ise kendini olduğundan zayıf görmüştür. Kızların hiçbiri kendini olduğundan zayıf görmemiştir. Kendini olduğundan kilolu gören tüm öğrencilerin, kendini normal görenlere göre yaşam kalitesi düşük bulunmuştur. Ergenlerin gerçek VA ve beden algısı ile özyeterlilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, ergenlerin vücut ağırlığından bağımsız olarak vücut ağırlığı ile ilgili beden algılarının sorgulanmasının önemi bir kez daha ortaya konmuştur. Kendini olduğundan kilolu hissedenlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik müdahalelerin gerekli olduğu düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Ergen, beden algısı, yaşam kalitesi, öz-yeterlilik ABSTRACT Objective: The aim of this study is to determine the body weight and weight perception of adolescents, examine the relationship with Pediatric-Quality-of-Life (PedsQL) and Self-Efficacy-Questionnaire-for-Children (SEQ-C). Methods: The study was conducted with 779 (girls, 55.3% girl, boys, 44.7%) adolescents, with an average age of 16.3±1.1 years. The actual estimated body weight indices (BMIs) declared by the adolescents was defined as "extremely underweight", "underweight", "normal", "overweight" and "obese" according to gender-and age-specific body mass index (BMI) values. The students were asked about their self-perception of body weights, and told to identify with one of the above-mentioned weight definitions. All participants completed the PedsQL and SEQ-C scale. Results: There was no significant difference in total quality of life scores associated with BMIs of the participants. Some (47.3%) girls and 36.5% of the boys perceived themselves at different weights than they were, in addition 43% of the girls and 14.3% of the boys overestimated their weights while most of them had normal BMIs. While 34.8% of overweight and obese boys underestimated their weights. However none of the girls perceived themselves thinner than they were. The total PedsQL was lower among those who perceived themselves overweight than those who perceived themselves at their normal weights. There was no statistically significant relation between SEQ-C-scale and weight perception and BMI. Conclusion: Results of our study indicate the importance of investigating adolescents' perception of their body weights besides their actual weight. These results denote the necessity of actions aimed at raising the adolescents' quality of life whose perceptions of body weight exceed their actual weight.
doi:10.5222/buchd.2017.133 fatcat:aoces2ioq5a67mpo7w6b4y3dgm