POLAND'S TOURISM STRATEGIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Marek Nowacki, Matylda Awedyk, Joanna Kowalczyk-Anioł, Karolina Królikowska, Małgorzata Pstrocka-Rak, Grzegorz Rak
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ocena wybranych strategii rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zasad planowania strategicznego, udziału interesariuszy oraz zasad zrównoważonego rozwoju turystyki. Kwestionariusz oceny strategii zawierający 44 pytania utworzono na podstawie skal pomiarowych opracowanych i zweryfikowanych przez Simpsona [2001] i Ruhanen [2004]. Sześcioro autorów artykułu oceniło 34 strategie rozwoju turystyki w regionach: 13 strategii wojewódzkich, 5 powiatowych,
more » ... gminnych, 8 miejskich i 2 innych obszarów. Analiza strategii wykazała, że w niewielkim stopniu realizują one paradygmaty zrównoważonego rozwoju turystyki. Zdecydowanie wyższą jakością charakteryzują się dokumenty opracowane dla wyższych szczebli podziału administracyjnego. Najlepiej ocenianymi domenami strategii rozwoju turystyki w badanych dokumentach są wskaźniki planowania i analiza środowiska. 382 Marek Nowacki i in. Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, planowanie strategiczne, rozwój turystyki, rozwój regionalny. Summary: The aim of this article is to evaluate selected tourism development strategies in Poland, in the context of strategic planning, steakeholders' participation and sustainable development principles. Questionnaire evaluation of strategy (44 questions) was established and based on measurement scales developed and validated by Simpson [2001] and Ruhanen [2004]. The six authors of the study rated 34 tourism development strategies in 13 provinces, 5 counties, 6 municipalities, 8 cities and 2 other areas. The analysis revealed that they implement paradigms of sustainable development of tourism only to a small extent.
doi:10.15611/pn.2017.473.35 fatcat:zeji3ze35bddtl3h5ize4uf7gu