Limestone Pavements in Great Britain and the Role of Soil Cover in Their Evolution

Aniko Zseni, Helen Goldie, Ilona Bá‡rá‡ny-Kevei
2016 Acta Carsologica  
UDC: 552.54:911.2(410) 551.435.2(410) Aniko Zseni & Helen Goldie & Ilona Bárány-Kevei: Limestone pavements in Great Britain and the role of soil cover in their evolution The goal of the research was to verify the connection between the solutional power of soil and the shape of rocky features in limestone. Soil samples from runnels, grikes, foot of pavements, top of limestone, grass patches and dolines were collected on limestone pavement areas of North England and examined for the pH and
more » ... r the pH and carbonate content. The results of the measurements proved that the soils with lower pH are related to deeper solution features and that proximity to limestone causes a higher soil-pH. -Kevei: Vloga prsti pri razvoju πkrapljiπË v Veliki Britaniji »lanek obravnava povezavo med korozivno moËjo prsti in skalnimi oblikami v apnencu. V ta namen so vzorcem iz razliËnih πkrapljiπË, drugih oblik kraπkega povrπja in vrtaË v Severni Angliji, doloËili pH in deleae karbonatov. Rezultati meritev so potrdili, da so oblike pod kislo prstjo globlje in da prisotnost apnenca moËno zviπuje pH prsti.
doi:10.3986/ac.v32i1.364 fatcat:elgztoedlrd65pc7hjbfdqewlq