Інформаційно-методичні аспекти розбудови платформ просторового управління природними активами в ресурсних обмеженнях

Вікторія Володимирівна Микитенко, Ірина Василівна Драган
2020 Економіка, управління та адміністрування  
В.В. Микитенко, д.е.н., проф. І.В. Драган, к.е.н., доц. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Інформаційно-методичні аспекти розбудови платформ просторового управління природними активами в ресурсних обмеженнях У статті розроблено та обґрунтовано інформаційно-методичні основи розбудови платформ просторового управління природно-ресурсними активами, опрацювання яких виконано за використання положень синергетичного та структурно-інформаційного підходів до
more » ... го підходів до формування прикладного інструментарію оцінювання і зустрічного прогнозування масштабів освоєння й використання природно-ресурсних активів держави та її регіонів. Передбачено побудову, в межах підсистем функціональної та прийняття рішень і розвитку комунікативного метапростору (що належить до просторової системи управляння), сталих теоретикоаналітичних і прикладних моделей із високим ступенем апроксимації характеристик та порівняльної оцінки оптимальних з метою залучення в межах бізнес-екосистем України існуючих природних активів у контексті формування національної економіки платформного типу за наслідками посилення конкурентних позицій учасників сталого господарювання й підвищення результативності просторового управління. Доведено, що застосування інформаційнометодичних платформ за єдиним форматом доцільне для використання експертами й користувачами різних управлінських рівнів. Удосконалено структуру, зміст і функції інформаційно-методичного забезпечення системи просторового управління природно-ресурсними активами платформного типу. До його складу враховано комплекс цільових програм MiNerGy v.5.0 і MINprojet v.3, де за алгоритмом із двох блоків для виконання економіко-статистичного і стохастичного зустрічного прогнозів використано, поряд зі стандартними пакетами «Statistica +» та Windows-додатків Excel, Access (належать до авторських технологій), інструментальне середовище когнітивно-інформаційних систем третього інтелектуального рівня, які розроблено за використання нейронних мереж Neiro Pro 0,25 та Brain Maker 3.11. Ключові слова: інформаційне забезпечення; просторова система управління; сталий розвиток; управління природно-ресурсними активами. Вступ. Аналіз сучасної економічної ситуації у світі свідчить про наростання процесів нестабільності та мінливості глобальної економіки, яка характеризується: високою невизначеністю валютних і сировинних ринків; геополітичними процесами переділу впливу держав на світовий розвиток; соціальними процесами перерозподілу доходів між верствами суспільства, які супроводжуються економічною міграцією; геокліматичними змінами, що значно впливають на економіку; науковотехнічним прогресом, що змінює структуру виробництва і споживання; а також іншими процесами, що порушують проблему коригування системи управління природно-ресурсними активами. Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Теоретичним, методологічним і прикладним аспектам вирішення багатогранних проблем щодо розробки й обґрунтування інформаційних аспектів розбудови платформ просторового управління природно-ресурсними активами присвячено наукові праці О.Алимова, О.Амоші, Б.Данилишина, С.Дорогунцова, Л.Кузьменко, І.Лукінова, М.Чумаченко, С.Шкарлета та інших вчених-економістів. Методичні підходи щодо дослідження проблематики і моделювання траєкторії розвитку національних соціально-економічних систем розкрито в роботах І.Ансоффа, О.Віханського, А.Касич, М.Портера, А.Стікленда, А.Томпсона, О.Федоніна, М.Хвесика. Мета статті -розробка та обґрунтування інформаційно-методичних основ розбудови та використання в державі платформ просторового управління природно-ресурсними активами. Викладення основного матеріалу. Формування просторової системи управління природноресурсними активами на платформних засадах вимагає, насамперед, дослідження внутрішніх платформних взаємодій та застосування у їхніх межах цільового програмного забезпечення для моделювання наслідків прийняття управлінських рішень на базі об'єктивної системи показників зі специфічними властивостями, інкорпорованої до їхніх програмних блоків. Їх опрацювання, на переконання авторів, слід здійснити за використання положень синергетичного й структурноінформаційного підходів до розроблення прикладного інструментарію оцінювання та зустрічного прогнозування масштабів освоєння і використання природно-ресурсних активів держави та її регіонів. Зазначимо, що в межах останніх, на відміну від існуючих, слід інкорпорувати до базових підсистем (функціональної та прийняття рішень і розвитку комунікативного метапростору) сталі теоретико-
doi:10.26642/ema-2020-2(92)-15-21 fatcat:xpo7kjlj4rf2vd7mdwui5y4p7y