Біобезпека та біоетика як елементи професійного світогляду

М. Фешина, О. Беспалова, О. Бесараб
2020 Біомедична інженерія і технологія  
Беспалова О.Я., к.б.н., с.н.с. e.bespalova25.05@gmail.com Бесараб О.Б., к.т.н. o.besarab@kpi.ua Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна Реферат -У наш час розвиток науки та промисловості потребує нових підходів до вирішення питань безпеки, особливо коли це стосується життя людини. Негативні наслідки діяльності людини, особливо при роботі з різноманітними біологічними об'єктами, є потенційною загрозою як для життя та
more » ... ою як для життя та здоров'я людини, так і для навколишнього середовища, через яку розвиваються стандарти біобезпеки у всьому світі. Стаття присвячена аналізу існуючих ризиків біобезпеки, у тому числі таким актуальним темам як редагування геному CRISPR, технологія рекомбінантних ДНК, вплив ГМО, клонування. Також акцентовано увагу на виникненні екологічних катастроф, які пов'язанні з недотриманням заходів з безпечного використання аспектів біобезпеки. Важливим аспектом, що піднімається в статті, є морально-етична складова поведінки професіоналів у сфері біотехнології, мікробіології та медичної біоінженерії, яка регулюється за допомогою існування кодексів. Стаття висвітлює актуальні проблеми біоетики та біобезпеки і наголошує на необхідності покращення відповідних правил, кодексів та вимог. Abstract -Nowadays, the development of science and industry requires new approaches to addressing security issues, especially when it comes to human life. The negative consequences of human activities, especially when working with a variety of biological objects, are a potential threat to human life and health, as well as to the environment, due to which biosafety standards are being developed around the world. The article is devoted to the analysis of existing biosafety risks, including such relevant topics as CRISPR genome editing, recombinant DNA technology, GMO exposure, cloning. Emphasis is also placed on the occurrence of environmental disasters, which are associated with non-compliance with measures for the safe use of aspects of biosafety. An important aspect raised in the article is the moral and ethical component of the behavior of professionals in the field of biotechnology, microbiology and medical bioengineering, which is regulated by the existence of codes. The article highlights current issues of bioethics and biosafety and emphasizes the need to improve relevant rules, codes and requirements.
doi:10.20535/2617-8974.2020.4.221853 fatcat:zgxzlrpoonarjfaagpm3gfrwei