MEASURES INCREASE RELIABILITY OF ELECTROLUMINESCENT INDICATORS

S. V. Lenkov, J. A. Gunchenko, V. V. Zherevchuk, Ya. I. Lepikh
2008 Sensor Electronics and Microsystem Technologies  
Àííîòàöèÿ ÌÅÐÛ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÍÀÄÅAEÍÎÑÒÈ ÝËÅÊÒÐÎËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÕ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐΠÑ. Â. Ëåíêîâ, Þ. À. Ãóí÷åíêî, Â. Â. AEåðåâ÷óê, ß. È. Ëåïèõ ðàáîòå èññëåäóþòñÿ ýëåêòðîëþìèíåñöåíòíûå èíäèêàòîðû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ ñîâðåìåííûõ ñèñòåì îòîáðàaeåíèÿ èíôîðìàöèè (ÑÎÈ). Îäíàêî èõ ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê -ìàëûé ñðîê ñëóaeáû, îãðàíè÷èâàþùèé íàäåaeíîñòü ÑÎÈ. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ îáíàðóaeèëè îñíîâíûå ïðè÷èíû ñòàðåíèÿ èíäèêàòîðîâ. Ïðåäëîaeåíû ìåðû óâåëè÷åíèÿ èõ íàäåaeíîñòè. Êëþ÷åâûå
more » ... âà: èíäèêàòîð, èçëó÷åíèå, ãåðìåòè÷íîñòü, ÿðêîñòü, íàäåaeíîñòü Àíîòàö³ÿ ÇÀÕÎÄÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÍÀIJÉÍÎÑÒ² ÅËÅÊÒÐÎËÞ̲ͲÑÖÅÍÒÍÈÕ ²ÍÄÈÊÀÒÎв Ñ. Â. Ëåíêîâ, Þ. Î. Ãóí÷åíêî, Â. Â. AEåðåâ÷óê, ß. ². Ëåï³õ ðîáîò³ äîñë³äaeóþòüñÿ åëåêòðîëþì³í³ñöåíòí³ ³íäèêàòîðè, ÿê³ ÿâëÿþòüñÿ îäíèì ³ç åôåêòèâíèõ êîìïîíåíò³â ñó÷àñíèõ ñèñòåì â³äîáðàaeåííÿ ³íôîðìàö³¿ (Ѳ). Îäíàê ¿õ ñóòòºâèé íå-äîë³ê -ìàëèé òåðì³í ñëóaeáè, îáìåaeåíèé íàä³éí³ñòþ Ѳ. Ïðîâåäåí³ äîñë³äaeåííÿ âèÿâèëè îñíîâí³ ïðè÷èíè ñòàð³ííÿ ³íäèêàòîð³â. Çàïðîïîíîâàíî çàõîäè çá³ëüøåííÿ ¿õ íàä³éíîñò³. Abstract MEASURES INCREASE RELIABILITY OF ELECTROLUMINESCENT INDICATORS S. V. Lenkov, J. A. Gunchenko, V. V. Zherevchuk, Ya. I. Lepikh In work electroluminescent indicators which are one of effective components modern systems display of the information (SDI) are investigated. However their essential lack -the small service life limiting reliability of the SDI. Carried out researches have found out principal causes of ageing indicators. Measures of increase in their reliability are offered.
doi:10.18524/1815-7459.2008.2.114416 fatcat:lamzfkhpqngipoa4ps3pqfcozq