Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183

Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska
2016 Studia z Historii Filozofii  
189 Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183 Recenzowana praca, co zostało zaznaczone w przedmowie, zawiera wyniki wieloletnich badań, które Kazimierz Maliszewski przeprowadził nad dziejami osiemnastowiecznej kultury brytyjskiej. Jest ponadto rozwinięciem opublikowanych wcześniej dwóch artykułów poświęconych komunikacji społecznej w Londynie w XVIII wieku, których przedruk znajduje się
more » ... edruk znajduje się w prezentowanej książce 1 . Jej autor koncentruje się raczej na pewnych wątkach i szczegółowych zagadnieniach z życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku niż na ich wyczerpującym opisie syntetycznym 2 . Pierwszy rozdział dostarcza czytelnikowi zarysu ogólnej sytuacji gospodarczej, politycznej oraz kulturalnej osiemnastowiecznego Londynu i Wielkiej Brytanii, w następnych czterech omówione zostały główne formy komunikacji społecznej, w kilku ostatnich zaś -przybliżone nurty kulturowe oraz sylwetki i twórczość najwybitniejszych przedstawicieli ówczesnych londyńskich elit intelektualnych i artystycznych. Przedstawienie w pierwszym rozdziale tła społeczno-gospodarczego stanowi konieczny punkt wyjścia do studiów nad bardziej szczegółowymi zagadnieniami oraz podstawę rozeznania się w panujących wówczas warunkach 1 K. Maliszewski, Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XX, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 158, Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi", Toruń 1985, s. 75-95; tenże, Londyński "Spectator" jako wzorzec czasopisma moralno-obyczajowego w epoce oświecenia, "Czasy Nowożytne", t. 24, 2011, s. 117-132. 2 K. Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 7-8. http://dx.
doi:10.12775/szhf.2016.050 fatcat:uaijbgfoavbstia7nepxdr3iky