Resistivity–temperature characteristics of sol gel YBa2Cu3Oy samples synthesized in flowing oxygen atmosphere

Zhou Zeng-Jun, Zhou Zuo-Wei, Zhou Liang-Yu, Lin Li, Li Xing-Guo, Feng Qing-Rong
2004 Chinese Physics  
doi:10.1088/1009-1963/13/11/035 fatcat:zv3oy7wqhjc7tgpuowfy7qy4ge