АДАБИЙ ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИНГ ИШЛАШ МЕХАНИЗМИ

Шахло Исамиддиновна Ботирова
2021
Ушбу мақолада билимлар ва кўникмаларнинг жамият ҳаѐтидаги роли тобора ошиб, чуқурлашиб бориши ҳамда амалиѐтда орттирилган билим ва кўникмалар инсоннинг бу борадаги эҳтиѐжларини тўла қондира олиши учун янгидан-янги билим ва кўникмаларга, уларнинг амалиѐт билан муносабатида ўз мустақил позициясига эга бўлиш ишлаб чиқаришнинг исталган шаклида фаолият олиб бораѐтган ходимлар учун фундаментал аҳамиятга айланиб бориши хусусида сўз боради. Адабий таълимни кластер модели асосида ривожлантиришда
more » ... к олий ўқув юртларининг ўзбек тили ва адабиѐти таълим йўналиши фан дастурлари ўзаро интеграция ва олинган билимларнинг ҳаѐтийлигини ошириш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ бўлади
doi:10.24412/2181-1385-2021-6-1279-1284 fatcat:2rpjxl67ljg7zacdclnscgrv5y