Cell Autophagy and Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury [chapter]

Suli Zhang, Jin Wang, Yunhui Du, Jianyu Shang, Li Wang, Jie Wang, Ke Wang, Kehua Bai, Tingting Lv, Xiao Li, Huirong Liu
2013 Ischemic Heart Disease  
doi:10.5772/53442 fatcat:xi3vnvtb3jfilmlpgkwfhwqewi