‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سیالب‬ ‫متغیرهای‬ ‫فراوانی‬ ‫تحلیل‬ ‫ناپارامتری‬ ‫و‬ ‫پارامتری‬ ‫های‬ * ‫ساالری‬ ‫میثم‬ ‫جزی‬ Flood variables frequency analysis using parametric and non-parametric methods

M Salarijazi, A Akhound-Ali, A Adib, A Daneshkhah
J. of Water and Soil Conservation   unpublished
‫پژوهص‬ ‫نطريه‬ (‫جلد‬ ‫خاك‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫حفاظت‬ ‫هاي‬ 52 (‫ضماره‬ ،) 6) 2935 56 ٜ‫داد‬ ‫تدشثی‬ ٝ‫ث‬ ‫لبدس‬ ٚ ‫داسد‬ ‫ٞب‬ ٝ‫ؿجی‬ ‫ػبصی‬ ٝ‫ػ‬ ٚ ٚ‫د‬ ‫حبِت‬ ‫ٔذی‬ ٜ‫داد‬ ‫تدشثی‬ ْ‫ٞیؼتٌٛشا‬ ‫ٔی‬ ‫ٞب‬ ٗ‫ای‬ ٝ‫و‬ ‫ثبؿذ‬ ‫ٞیچ‬ ‫تٛػظ‬ ‫حبِت‬ ‫تٛصیغ‬ ‫اص‬ ْ‫وذا‬ ُ‫لبث‬ ‫سایح‬ ‫پبسأتشی‬ ‫حذی‬ ‫ٞبی‬ ٝ‫ؿجی‬ ‫ػبصی‬ .‫٘یؼت‬ ُ‫ٍاش‬ ‫ّاي‬ :‫کلیدي‬ ‫سٚؽ‬ ،‫ػیالة‬ ‫ٔتغیشٞبی‬ ،‫فشاٚا٘ی‬ ُ‫تحّی‬ ،ُ٘‫وش‬ ‫چٍبِی‬ ‫ثشآٚسد‬ ،‫پبسأتشی‬ ‫ٞبی‬ ‫ػشی‬ ‫ٞبی‬ َ‫٘شٔب‬ ‫ٔتؼبٔذ‬ ‫مقدمه‬ ‫ت‬ ‫فشاٚا٘ی‬ ُ‫تحّی‬ ‫ػیالة‬ ‫پیه‬ ‫اػبع‬
more » ... ػیالة‬ ‫پیه‬ ‫اػبع‬ ‫ثش‬ ٜ‫ٔتغیش‬ ‫ه‬ ٜ‫ٌؼتشد‬ ُ‫ؿى‬ ٝ‫ث‬ ‫ٔذ‬ ‫ػیالة‬ ‫سیؼه‬ ‫ثشآٚسد‬ ‫دس‬ ‫ای‬ ٝ‫ٌشفت‬ ‫لشاس‬ ‫٘ظش‬ ‫ؿ‬ ٜ‫ذ‬ ‫ساالري‬ ‫ميثم‬ ‫همكار‬ ‫و‬ ‫جزي‬ ‫ان‬ 52 J j j j J J n J n ‫ساالري‬ ‫ميثم‬ ‫همكار‬ ‫و‬ ‫جزي‬ ‫ان‬ 92 ‫پژوهص‬ ‫نطريه‬ (‫جلد‬ ‫خاك‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫حفاظت‬ ‫هاي‬ 52 (‫ضماره‬ ،) 6) 2935 36
fatcat:u7a66plcunhvnfm2mqcry777ei