Frequency of foot deformity in preschool girls

Ilona Mihajlovic, Miroslav Smajic, Jelena Sente
2010 Vojnosanitetski Pregled  
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija; † Klub podvodnih aktivnosti "Sirmium", Sremska Mitrovica, Srbija Apstrakt Uvod/Cilj. Da bi se odredilo tačno vreme nastanka posturalnog poremećaja, bez obzira na njegov uzrok, potrebno je ispitivanje od momenta ulaska dece u novu sredinu, tj. u vrtić ili školu. Cilj ovog rada bio je da se ustanovi odnos pojave deformiteta stopala sa uzrasnih karakteristika devojčica, jer postoje nejasnoće o tome u kom uzrasnom periodu se pojavljuju
more » ... e pojavljuju deformiteti stopala i koje su oni vrste. Metode. Istraživanje je izvršeno u predškolskim ustanovama "Radosno detinjstvo" na teritoriji grada Novog Sada, metodom slučajnog izbora, na uzorku od 272 devojčice uzrasta od četiri do sedam godina, svrstanom u četiri stratuma u odnosu na kalendarsku godinu rođenja. Za utvrđivanje deformiteta stopala korišćena je tehnika merenja putem kompjuterizovane digitalizovane podografije (KDP). Rezultati. Utvrđeno je da su u predškolskoj populaciji devojčica deformiteti pes transversoplanus i calcaneo valgi bili zastupljeni u veoma visokom procentu (preko 90%). Poremećen uzdužni svod stopala tj. ravna stopala utvrđen je, takođe, kod visokog procenta devojčica, ali je utvđeno i poboljšanje sa godinama života. Naime, postoji statistički značajna povezanost između životnog doba dece i ovog deformiteta (što je dete starije, to je ovaj deformitet ređi). Zaključak. Ovim istraživanjem potvrđeno je da se formiranje svodova stopala najverovatnije ne završava od 3. do 4. godine, već traje sve do školskog uzrasta. Abstract Bacground/Aim. In order to determine the moment of creation of postural disorders, regardless of the causes of this problem, it is necessary to examine the moment of entry of children into a new environment, ie. in kindergarten or school. There is a weak evidence about the age period when foot deformity occurs, and the type of these deformities. The aim of this study was to establish the relationship between the occurrence of foot deformities and age characteristics of girls. Methods. The research was conducted in preschools "Radosno detinjstvo" in the region of Novi Sad, using the method of random selection, on the sample of 272 girls, 4-7 years of age, classified into four strata according to the year of birth. To determine the foot deformities measurement technique using computerized digitized pedografy (CDP) was applied. Results. In preschool population girls pes transversoplanus and calcanei valga deformities occured in a very high percentage (over 90%). Disturbed longitudinal instep ie flat feet also appeared in a high percentage, but we noted the improvement of this deformity according to increasing age. Namely, there was a statistically significant correlation between the age and this deformity. As a child grows older, the deformity is lower. Conclusion. This study confirmed that the formation of foot arches probably does not end at the age of 3-4 years but lasts until school age.
doi:10.2298/vsp1011928m pmid:21268928 fatcat:ozw5z7l4s5bypbn26nbhx5xvoe