The pharmacotherapy review in the polymorbid geriatric patient with focus on the risk of falls and its management
Revize farmakoterapie u polymorbidního geriatrického pacienta se zaměřením na rizika pádu a jejich řešení

Jan Vosátka, Simona Dvořáčková, Josef Malý, Jozef Kolář
2017 Praktické lékárenství  
1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 2 Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha Lékové problémy spojené s pády jsou jedním z hlavních problémů morbidity a mortality v seniorské populaci. Významně snižují kvalitu života pacientů a zvyšují náklady na následnou péči. Analýza těchto lékových problémů farmaceutem je nástroj k nalezení efektivní farmakoterapie a k minimalizaci všech nežádoucích okolností spojených
more » ... kolností spojených s danou léčbou. Cílem tohoto sdělení bylo zrevidovat farmakoterapii u geriatrické pacientky ve zdravotnickém zařízení následné péče a upozornit na možné lékové problémy potencující vznik pádu a také na všechny ostatní s pádem přímo nesouvisející. Součástí práce bylo hledání možných řešení a případné provedení intervencí směřujících k maximalizaci účinku, minimalizaci rizik a podpoře adherence pacientky k upravené farmakoterapii. Klíčová slova: senioři, lékové problémy, pády, polyfarmakoterapie. The pharmacotherapy review in the polymorbid geriatric patient with focus on the risk of falls and its management Drug-related problems connected with falls are one of the main problems of morbidity and mortality in geriatric patients. They significantly decrease quality of life and increase costs for additional health-care. The analysis of these drug-related problems by a pharmacist is a tool for seeking the effective pharmacotherapy and minimization of all adverse effects connected with a treatment. The goal of this statement was KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: Mgr. Jan Vosátka, vosatkaj@faf.cuni.cz Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1 203, 500 05 Hradec Králové Cit. zkr: Prakt. lékáren. 2017; 13(2e): e16-e24 Článek přijat redakcí: 8. 12. 2016 Článek přijat k publikaci: 31. 12. 2016 / Prakt. lékáren. 2017; 13(2e): e16-e24 / PRAKTICKÉ LÉKÁRENSTVÍ www.praktickelekarenstvi.cz / Prakt. lékáren. 2017; 13(2e): e16-e24 / PRAKTICKÉ LÉKÁRENSTVÍ e17 KAZUISTIKY Z PRAXE FARMACEUTA reVize fArmAkoterApie u polymorbidního geriAtrického pAcientA se zAměřením nA rizikA pádu A jejich řešení the revision of pharmacotherapy for geriatric patients in aftercare institution and to point out potential drug-related problems which increase the risk of falls and also other drug-related problems with no relation to the fall. The other part of the work was searching for possible solutions and eventually performing the interventions which lead to maximization of effect, risk-minimization and to support a patient´s adherence to rational pharmacotherapy.
doi:10.36290/lek.2017.068 fatcat:7mfkegolwbeu3cgxws3fxlk2he