NAMAZDAN SONRA TESBÎHÂT UYGULAMASININ FIKHÎ BOYUTU

Mahmut SANIR
2021 Journal of International Social Research  
Öz İnsan, hayatını Allah'a karşı tazîm ve itaat bilinci içinde sürdürmesi için İbadetlerle sorumlu tutulmuştur. İbadetlerin uygulama şekillerini Kur'an-ı Kerim'de icmalen, Hz. Peygamber'in kavlî ve fiilî sünnetinde tafsilen görmek mümkündür. Bu ibadetlerden biri de İslam'ın temel rükünlerinden biri olan namazdır. Namaz ezan ile başlayarak tesbihatla tamamlanması gereken bir ibadettir. Namaz sonrası tesbihatı biri muhteva diğeri uygulama bakımından olmak üzere iki açıdan ele almak mümkündür. Bu
more » ... lmak mümkündür. Bu çalışmada, günümüzde namazdan sonra yapılan tesbîhâtın asrısaadette nasıl uygulandığını mezheplerin konuya bakış açısı bağlamında araştırılmaya gayret edilecektir. Çalışmamız, hadis ve fıkıh kaynaklarından hareketle namazdan sonraki tesbîhât uygulamasını ortaya koymayı ve tesbihatın en iyi şekilde eda edilmesine bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırmada günümüz tesbihat uygulamasını hadis ve fıkıh merkezli olmak üzere yeniden gözden geçirmenin önem arz ettiği tespit edilmiştir. Abstract Man has been held responsible for worshiping in order to continue his life in the consciousness of compassion and obedience to Allah. Practicing the practices of worship in the Qur'an Icmalen, Hz. Rasulullah to see it described in the verbal and actual sunnah of the Prophet. One of these prayers is prayer, which is one of the basic pillars of Islam. Prayer is a worship that must begin with adhan and complete with tasbihat. It is possible to consider tasbihat after prayer from two perspectives, one in terms of content and the other in terms of application. In this study, it will be tried to investigate how the tasbîhât made after prayer is applied in the century in the context of the point of view of the sects. Our study aims to reveal the application of tasbihât after prayer based on hadith and fiqh sources and to contribute to the performance of prayer in the best way. In the study, it has been determined that it is important to review today's prayer practice based on hadith and fiqh.
doi:10.17719/jisr.11580 fatcat:q2az5b277nbhjpvnggrpmqkyzy