Histopathological characteristics and coexpression of p53 and p16INK4a proteins in renal cancer

Sladjana Zivkovic, Milos Kostov, Svetlana Pavlovic, Zaklina Mijovic
2008 Vojnosanitetski Pregled  
Vojna bolnica, *Odsek za urologiju, † Odsek za patologiju, Niš, Klinički centar, ‡ Klinika za urologiju, § Institut za patologiju, Niš Apstrakt Uvod/Cilj. Renalni karcinomi (RK) čine histološki heterogenu grupu malignih tumora sa različitom kliničkom agresivnošću. Zastupljenost mutacije p53 u primarnom RK je retka, mada postoje podaci o njegovoj heterogenoj akumulaciji. Gubitak ekspresije proteina p16 u primarnom karcinomu bubrega detektuje se kod 20-30% bolesnika. Cilj ovog rada bio je da se
more » ... vrdi učestalost ispoljavanja mutiranog proteina p53 i ekspresija proteina p16 ink4a kod RK, analizira njihov međusobni odnos i odnos sa ispitivanim kliničkopatološkim parametrima. Metode. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 12 bolesnika (66,7% muškaraca, 33,3% žena) sa patohistološki verifikovanim RK. Ekspresija mutirane forme proteina p53 i proteina p16 određivana je u tkivnim uzorcima, imunohistohemijskom analizom korišćenjem mišjih monoklonskih antitela firme DAKO, Denmark. Rezultati. Mutirani protein p53 utvrđen je kod 9 (75%) bolesnika, od kojih 66,6% istovremeno je imalo viši histološki gradus tumora (G3-4) i viši patološki stadijum bolesti (pT3a-b). Kod sedam (58,3%) bolesnika utvrđena je ekspresija proteina p16, dok je gubitak ekspresije proteina p16 utvrđen kod pet (41,7%) bolesnika. Utvrđena je statistički značajna pozitivna korelacija između patološkog stadijuma bolesti (TNM) i stepena diferentovanosti tumora (G), (ρ = 0,834 i p < 0,001), kao i između TNM i mitotskog indeksa (ρ = 0,622 i p = 0,031). Zaključak. Mutirana forma proteina p53 postojala je kod 75% bolesnika sa karcinomom bubrega, a 66,6% ovih bolesnika istovremeno imalo je i viši histološki gradus tumora i viši stadijum tumorske bolesti. Koekspresija mutiranog proteina p53 i proteina p16 INK4a kod karcinoma bubrega nije statistički značajna i nije u korelaciji sa kliničkopatološkim parametrima. Imunohistohemijska analiza mutiranog proteina p53 i ekspresija proteina p16 u karcinomu bubrega može imati prediktivni značaj. Ključne reči: karcinom renalnih ćelija; tumor supresorski protein p53; ciklin zavisni inhibitor kinaze p16; imunohistohemija. Abstract
doi:10.2298/vsp0811820z pmid:19069712 fatcat:n77mhnfozranvlynj3sj52csxq