YKS Öğrencilerinin Koronavirüs (Covıd-19) Korkusu, Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Examination of YKS Student's Fear of Covid-19, Exam Anxiety, and Coping Attitudes

Besime Betül BİLGİÇ, Özlem ŞENER
2015 EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ  
Bu araştırmanın amacı YKS öğrencilerinin Koronavirüs (Covıd-19) korkusu, sınav kaygısı ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi 100 kadın öğrenci, 100 erkek öğrenci olarak toplam 200 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde geçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Demografik Bilgi Formu, Covıd-19 Korkusu Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ), Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTÖ) kullanılmıştır. Koronavirüs korkusu puanları
more » ... rttıkça başa çıkma tutumları alt faktörü olan kendine ceza, sakınma-kaçınma, BÇTÖ toplam ve sınav kaygısı puanları da artmaktadır. Başa çıkma tutumları alt faktörü olan kendine ceza puanları arttıkça sınav kaygısı puanları da artmaktadır. Cinsiyet değişkeni ele alındığında, kadın YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile ilgili sakınma-kaçınma puan ortalamaları, erkek YKS öğrencilerinin başa çıkma tutumları ile ilgili sakınma-kaçınma puan ortalamalarından yüksek olduğu saptanmıştır. Uzaktan eğitim sistemine alışabildiğini belirten öğrencilerin başa çıkma tutumları alt faktörü olan uyum sağlama puan ortalamaları daha yüksektir. Uzaktan eğitim sistemine alışamadığını belirten öğrencilerin ise sınav kaygısı puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur
doi:10.17932/iau.efd.2015.013/efd_v08i2002 fatcat:2xslvzo4urfwrklp3r4edb4nh4