Psychological competence as the key competence of the modern specialist

2018 Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Teorіâ kul'turi і fіlosofіâ nauki  
Харківський національний університет радіоелектроніки, канд. філос.наук, доцент кафедри філософії ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ У статті викладено результати теоретичного аналізу психологічної компетентності з позиції компетентнісного підходу в освіті. Запропоновано авторське визначення психологічної компетентності як здатності особистості до самопізнання, самоконтролю, до ефективного спілкування і взаємодії з іншими людьми, саморозвитку та
more » ... тку та самореалізації. Визначені та охарактеризовані основні компоненти психологічної компетентності. Зроблено висновок, що психологічна компетентність є ключовою компетентністю сучасного фахівця. Ключові слова: психологічна компетентність, компетентнісний підхід, освіта, ключові компетентності. Е.А. Бакаленко ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В статье изложены результаты теоретического анализа психологической компетентности с позиции компетентностного подхода в образовании. Предложено авторское определение психологической компетентности как способности личности к самопознанию, самоконтролю, к эффективному общению и взаимодействию с другими людьми, саморазвитию и самореализации. Определены и охарактеризованы основные компоненты психологической компетентности. Сделан вывод, что психологическая компетентность является ключевой компетентностью современного специалиста. Ключевые слова: психологическая компетентность, компетентностный подход, образование, ключевые компетентности. O.A. Bakalenko PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS THE KEY COMPETENCE OF THE MODERN SPECIALIST The article presents the results of theoretical analysis of psychological competence from the point of view of the competence approach in education. The author's definition of psychological competence as an ability of personality to self-knowledge, self-control, to effective communication and © Бакаленко О.А., 2018 Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна.. Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 58. 2018 133 interaction with other people, self-development and self-realization is offered. The basic components of psychological competence are defined and characterized. It is concluded that psychological competence is the key competence of a modern specialist.
doi:10.26565/2306-6687-2018-58-22 fatcat:sppetzo665euzaifgtslc3qxom