Kamu hastanelerinde branş bazında hasta başı maliyet analizi ( İstanbul eğitim ve araştırma hastanesi örneği) Cost analysıs per patıent ın state hospıtals accordıng to departments (an example based on ıstanbul educatıon and research hospıtal)

Arslan Elif, Nihal Önder, Serpil Kayalı, Zafer Keskin, Özgür Yiğit, Anahtar Kelimeler, Hastane, Hastanelerde Analizi, Yatan Maliyeti, Elif Arslan, İstanbul Eğitim, Araştırma Hastanesi
2015 Sağlık Akademisyenleri Dergisi   unpublished
Özet: Küreselleşme sonucunda ticari hayatta meydana gelen değişimlerden sağlık sektörü de etkilenmiştir. Kıt kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması ticari işletmelerde olduğu kadar sağlık işletmeleri için de önem kazanmıştır. Yöneticilerin, kaynaklarını en doğru şekilde kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerin başında işletmenin maliyetleri ile ilgili bilgiler gelmektedir. Özellikle kamu hastanelerinde maliyet bilgilerine ulaşmakta zorluklar bulunmaktadır. Çalışmada,
more » ... adır. Çalışmada, hastane işletmelerinin karmaşık yapısı ve hastane maliyetlerinin önemi ortaya konulmuş, branş bazında hasta başı maliyet analizi yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Abstract: Health sector is also effected by the differences in commercial life emerging as a result of globalization. The utilization of poor resources in the most effective and the most efficient way gained importance also in health facilities as much as it did in commercial enterprises. One of the most important datas required by the directors in order to use the resources efficiently is the imformation about enterprise costs. There are some difficulties in gathering cost information especially in state hospitals. In this study, complex structure of hospital enterprises and the importance of hospital costs are displayed and the necessity of analysing costs per patients according to deparments is emphasized. GİRİŞ İnsan ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olan sağlık ve sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar çeşitli nedenlerle giderek artmaktadır. Harcamalardaki artışa rağmen kaynaklar sınırlıdır. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde sınırlı olan kaynakların etkili kullanımı vazgeçilmez bir amaçtır. Sağlık işletmelerinde verimliliğin artırılması için maliyetlerin etkin bir araç olarak kullanılabilmesi, maliyetlerin saptanabilir ve denetlenebilir olması ile gerçekleştirilebilir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde de profesyonel ve çağdaş işletmecilik yaklaşımıyla oluşturulacak maliyet hesaplama sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşletmede karar alıcılar, toplam maliyetlerin yanında birim maliyetleri de izlemek istemektedirler. Sağlık işletmelerindeki maliyet kalemlerini ve kullanılabilecek maliyet analizi yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan bu projemizin birinci kısmında maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları tanımlanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise maliyet analizi konusunda yapılan çalışmalar ve maliyet analizi teorileri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalar ışığında hastanelerde maliyet analizi çalışmalarının nasıl değerlendirileceği vurgulanmıştır. Maliyet analizinin sahadaki örneğinin incelendiği üçüncü bölümde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde maliyet merkezlerinin belirlenmesi ve branş bazında hasta başı maliyetlerin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde tüm süreç özetlenmiş, branş bazında hasta başı maliyet analizinin sağlık kuruluşları için önemi vurgulanmıştır.
fatcat:2d5xkohlbrakhijs4y2derurby