Důlní fotogrammetrie na PC

Lačezar Ličev
1999 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Mining photogrammetry using PC This contribution the introduces mining photogrammetry as a relatively new branch. It describes a system which is divided into two modules. The first one is used to describe single objects on a snap, the second one performs a synthesis of all the snaps. New expansion of this branch is made by solving photogrammetric problems on computers. The photogrammetric system FOTOM was used to solve a particular task in mining photogrammetry. The system is an integral system
more » ... an integral system on a qualitatively better level then the current technical and software resources. Úvod Název fotogrammetrie vznikl složením tří řeckých slov: PHOTOS ... světlo, GRAMMA ... to, co jest za-psáno nebo nakresleno, čili záznam, a METRON ... měřit. Slovo fotogrammetrie vzniklo ze snahy nazvat vhodným způsobem činnost, zbývající se měřením světelných záznamů, neboli fotografických snímků (Maršík, 1982). Ve fotogrammetrii se nezískávají informace o předmětech přímým měřením těchto předmětů, nýbrž měře-ním jejich fotografických obrazů. Fotogrammetrii můžeme tedy definovat jako vědní a technický obor, zabývající se měřením na fotografických snímcích a zpracováním takto získaných informací. Základem fotogrammetrie jako měřické techniky je to, že fotografický snímek je za určitých podmínek exaktním středovým průmětem fotografovaného předmětu. Existují tedy jednoznačné geometrické vztahy mezi předmětem a jeho snímkem, které lze numericky, graficky nebo mechanicky určit pomocí speciálních přístrojů. Kvalitní fotogrammetrický měřický snímek musí být pořízen zvláštním aparátem se speciálním vybavením-foto-grafickou měřickou komorou. Budeme-li uvažovat pouze dvě úrovně černání filmu, zjistíme, že snímek o rozměru 18 x 18 cm obsahuje asi 200 miliónů informací (Maršík, 1982). Toto množství informací je dostačující pro dosažení vysoké přesnosti měření zkoumaných objektů. Využití výpočetní techniky ve fotogrammetrii Oblast digitální fotogrammetrie ze zabývá možností použití výpočetní techniky ve fotogrammetrii. Je napro-sto zřejmé, že počítače mohou v mnoha směrech usnadnit, zpřesnit a zefektivnit práce, jež se v tomto oboru uplatňují. Posledním krokem ve vývoji fotogrammetrie je kompletní zpracování digitální metodou. To znamená, že veškerá měření se neprovádějí na fotografiích, nýbrž na zdigitalizovaných obrazech přímo v počítači. Technolo-gie převodu světelné informace do digitální formy mohou být dvojího druhu. První metoda spočívá v nascanování měřických snímků kvalitním scannerem. Druhá, zatím spíše experimentální metoda je založena na přímé digitalizaci obrazu ihned za objektivem kamery a úplně z procesu vynechává klasickou fotografickou tech-niku. Využití digitální fotogrammetrie plně umožnily až výkonné pracovní stanice; dnes dokonce postačuje běžný lepší počítač typu PC. Důlní fotogrammetrie Jednou z oblastí, kde se k měření a pořizování dokumentace používá fotogrammetrické metody, je také hornictví a důlní průmysl (Gavlovský, 1990). Jedná se zde především o zaměřování profilů svislých důlních děl. U jam, šachet a jejich vybavení je nutno z bezpečnostních i jiných důvodů pravidelně sledovat jejich deformace, což přispívá k zajištění plynulého a bezpečného provozu v těchto prostorách. Pořizování důlních snímků Pro zaměřování profilů svislých jam byla na Ústavu pro výzkum rud v Praze vyvinuta speciální fotogram-metrická metoda. Základem metody je zdroj rovinného svazku světelných paprsků, kterým je měřený profil osvětlen. Světlo vytváří na stěnách důlního díla světelnou stopu širokou asi 3-5 cm.
fatcat:il7szdffandwxiip5t5derdn7y