Przedmowa

Krzysztof Bracha, Andrzej Dąbrówka
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Geneza, przekaz, tekst, kontekstpo lekturze nowej edycji Organizatorzy konferencji: Krzysztof Bracha i Andrzej Dąbrówka Instytut Badań Literackich PAN 3 marca 2010 Przedmowa w dniu 3 m arca 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie, w siedzibie Instytutu B adań Literackich PAN, w ram ach organizowanych od roku 2002 paneh dyskusyjnych, noszących m iano "Spotkań Mediewistycznych", odbyła się konferencja naukow a na tem at Kazania świętokrzyskie. Geneza, przekaz, tekst, kontekst -p o lekturze nowej
more » ... o lekturze nowej edycji (2009). D e b a ta naukowa, z której pochodzą publikow ane w tym tom ie m ateriały, zo stała zorganizow ana z inicjatywy niżej podpisanych, w związku z ukaza niem się nowej edycji tzw. Kazań świętokrzyskich^. W ydana z niezwykłą starannością przez oficynę Biblioteki N aro d o wej nowa edycja krytyczna oraz nowe odczytanie (transkrypcja i transli teracja) Kazań świętokrzyskich w raz z obszernym kom entarzem , przygo towanym przez liczne grono znawców słynnego zabytku języka polskiego z przełom u X III/X IV w., spotkała się z tak szerokim echem wielu środo wisk naukowych w kraju, że organizacja jednodniow ego panelu dysku syjnego wydawała się zam ierzeniem uzasadnionym , a naw et pożądanym , tym bardziej, że ponow na edycja w zam ierzeniu autorów nie m iała zam knąć, lecz wznowić dyskusje po dłuższej, kilkudziesięcioletniej, przerw ie i otworzyć nowe pola badawcze i interpretacyjne; poza tym spotkanie służyło dalszej prom ocji wydawnictwa, uznanego zgodnie za w ydarzenie w polskiej hum anistyce. Nie bez znaczenia był tu również, dający się zauważyć w ostatnich la tach, rozwój badań nad kaznodziejstwem średniowiecznym w ogólności, w tym również nad kaznodziejstwem w językach narodowych, który to rozwój nie om inął również rodzim ej humanistyki. W konferencji wzięło udział dziewięciu referentów z kilku ośrodków w kraju oraz historyk czeski, specjalista od kazań średniowiecznych, dr Z denek Uhlff (N arodni Knihovna, Praga). Teksty wygłoszonych wów-Kazania świętokrzyskie. N owa edycja, nowe propozycje badawcze, red. Paweł Stępień, Halina Tchórzewska-Kabata, Izabela Winiarska-Górska, Warszawa 2009 (cytowane dalej we wszystkich artykułach: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja...).
doaj:283168d5b5cd4a4cae308d5034e36a50 fatcat:wlk6l7ugsjgipf2ny7vztihsfm