Evaluation of an Ecological Security Model in Zhalute Banner, Inner Mongolia

Mu-yi Kang, Shuo Liu, Xiao-xia Huang, Shi-kui Dong, Pei-jun Shi
2005 Mountain Research and Development  
doi:10.1659/0276-4741(2005)025[0060:eoaesm]2.0.co;2 fatcat:k6zcodehabeofmscokkskeuq3q