Κοινωνική τάξη και γλωσσική διαφοροποίηση ως παράμετροι της σχολικής επίδοσης: μια διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας

Βαρβάρα Χρυσάφη Χρυσάφη
2007
Οι θεωρητικές ερμηνείες του φαινομένου των άνισων σχολικών επιδόσεων έδωσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας σε έξι γυμνάσια της Θεσ/νικης με σκοπό να διαπιστωθεί αν η γλωσσική κατάρτιση των μαθητών μπορεί να συσχετιστεί με : α. το φύλο β. το κοινωνικοοικονικό επίπεδο των γονέων και γ. τη σχολική επιτυχία καθώς και να καταγραφούν οι εκτιμήσεις των φιλολόγων σχετικά με τη βελτίωση του μαθήματος και της επίδοσης των μαθητών.Οπως προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία των
more » ... παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση στα γλωσσικά τεστ μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η συνολική βαθμολογία των μαθητών από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα εμφανίζεται μικρότερη σε σχέση με εκείνη των παιδιών από τα άλλα κοινωνικά στρώματα (μεσαίο, ανώτερο). Η επίδοση των μαθητών στα γλωσσικά τεστ είναι αντίστοιχη της σχολικής τους επίδοσης συνεπώς σχετίζεται άμεση με τη σχολική επιτυχία πόπως αυτή εκφράζεται από τη συνολική σχολική επίδοση στα μαθήματα. Επηρεάζεται δε κυρίως από την επαγγελματική θέση της μητέρας. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους φιλολόγους στην αναθεώρηση του σχολικού εγχειριδίου στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας στην επιμόρφωσή τους και στη θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των μαθητών
doi:10.26262/heal.auth.ir.72922 fatcat:ezjwlbybare75p6ioele3b455i