DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZADA LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ: MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMİN AVANTAJLARI

Çiğdem ARSLAN ALICI, M.Surhan ARDA, Hüseyin İLHAN, Aydan Ayşe KÖSE, Baran TOKAR
2018 Kocatepe Tıp Dergisi  
ÖZ Distrosfik epidermolizis bülloza (DEB), bül oluşumunun dermoepidermal bileşkenin dermal yüzünde, bazal laminadaki ayrılma nedeniyle geliştiği bir Epidermolizis Bülloza (EB) tipidir. Bu hastalarda travma ile oluşan mekanik büllerin açılması enfeksiyona neden olabilir. DEB olan olgularda cerrahi girişim, özellikle batın cerrahisi gerekirse insizyon ve cerrahinin gereği oluşacak büllerin enfekte olmaması için gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Bu makalede, bilgilendirilmiş onam formu alınan,
more » ... EB tanısı olan perfore apendisit nedeni ile laparoskopik apendektomi yapılmış olan 16 yaşındaki hasta sunulmuştur. Cerrahi öncesi ve sırasındaki girişimlerin ciltte en az travma ve enfeksiyonuna neden olacak planla gerçekleştirilmesi; özellikle daha az invaziv olan laparoskopik yaklaşımın tercih edilmesi bu ve benzeri olgularda komplikasyonları azaltabilecek yaklaşım şeklidir. ABSTRACT Dystrophic epidermolysis bullosa (DEB) is an epidermolysis bullosa (EB) type that bulla formation develops on the dermal surface of the dermoepidermal component due to splitting in the basal lamina. In these patients, opening of mechanical blisters caused by trauma can lead to infection. In cases with DEB, surgical intervention, especially in the case of abdominal surgery, requires careful attention to prevent infection of the blisters caused by incision and surgery. Here we present a 16-year-old male having DEB who had undergone laparoscopic appendectomy with a diagnosis of perforated appendicitis. Preoperative and postoperative interventions have to be planned to cause minimal trauma and infection to the skin and preference for a less invasive laparoscopic approach is the approach that can reduce complications in such cases.
doi:10.18229/kocatepetip.475016 fatcat:xwe2albvnbbgvbdoabb44kgxra