Bibliografia de bibliografies sobre Maimònides

Tamid
2004 unpublished
Moisès ben Maimon, conegut per Maimònides (Còrdova 1138-Fustat, Egipte, 1204), és el cim de la història del pensament filosòfic jueu, respecte al qual hom ha determinat la posició dels altres pensadors gairebé fins als nostres dies. La seva influència en el judaisme ha estat enorme i encara avui la seva obra és estudiada assíduament arreu on la filosofia medieval és objecte d'interès. 1 Atès que tot un número de Tamid no seria pas bastant per a enregistrar la quan-titat ingent de bibliografia
more » ... t de bibliografia que l'estudi de la seva obra ha generat des que morí fa just vuit-cents anys, oferim a continuació algunes referències de llocs on l'es-tudiós pot anar a cercar bibliografia específica sobre els diversos aspectes de l'o-bra de Maimònides. Hem afegit, com a complement, una tria de llibres d'espe-cialistes assenyalats de la seva obra, la data d'edició dels quals és posterior a la d'aquestes bibliografies.
fatcat:7iff773dq5asnjhfy67wtdx3py