The distribution of chorion and amnion types in twin pregnancies

Rahime Nida Ergin
2014 Perinatal Journal  
Özet: ‹kiz gebeliklerde koryon ve amniyon tiplerinin da¤›l›m› Amaç: Birinci trimester rutin taramalar›nda ikiz gebeliklerdeki koryon ve amniyon kesesi tiplerinin da¤›l›m›n›n saptanmas› ve bunlar›n gebeli¤in do¤al veya yard›mc› üreme tekni¤i kökenli ol-mas› ile ilgisinin araflt›r›lmas› amaçland›. Yöntem: Rutin birinci trimester taramas› s›ras›nda incelenen ikiz gebelikler retrospektif olarak de¤erlendirmeye al›nd›. ‹kizler do¤al ve yard›mc› üreme tekni¤i (YÜT) sonucu elde edilmifl olmalar›na
more » ... mifl olmalar›na göre grupland›r›ld›. YÜT-do¤al gebelik olma durumlar› bilinmeyen ve koryon-amniyon bilgileri eksik veya flüpheli olgular de¤erlendirme d›fl› b›rak›ld›. Sonografik koryonisite ay›r›m›nda klasik lambda ve T belirtilerinin varl›¤› esas al›nd›. Amniyon zar›n›n fetüsler aras›nda hiç gözlenememesi monoamniyotik ikizlik olarak tan›mland›. Bulgular: On dört y›ll›k süreçte toplam 286 ikiz gebelik olgusu de¤erlendirilmeye uygun bulundu. Ortalama anne yafl› 30.47±5.07 y›l, sonografinin yap›ld›¤› ortalama gebelik haftas› 12.23±0.70 hafta idi. Tüm ikizlerin %83.2'sinde çift, %16.7'sinde tek plasenta varl›¤› saptand›. ‹kiz gebeliklerin %54.5'i (n=156) YÜT gebeli¤i, %45.5'i ise do¤al gebelikti. Do¤al ikizlerin %67.7'si diamniyotik dikoryonik, %27.7'si diamniyotik monokoryonik ve %4.6's› monoamniyotik monokoryonik iken, YÜT ikizlerinin %96.2'si diamniyotik dikoryonik, %3.2'si diamniyotik monokoryonik ve %0.6's› monoamniyotik monokoryonik olarak belirlendi. YÜT ikizleri ile do¤al ikizlerin koryonisite da¤›l›mlar› aras›nda istatistiksel anlam-l› farkl›l›k bulundu¤u saptand› (p<0.05). Sonuç: Do¤al ikizlerde monokoryonik yap›ya daha fazla rastlan-maktad›r. Bu gebeliklerin takiplerinde erken ve do¤ru tan› monokoryonik plasentasyon ile ilgili sorunlara yine erken ve do¤ru yak-lafl›lmas›na temel oluflturabilir. Anahtar sözcükler: ‹kiz, yard›mc› üreme teknikleri, koryon, amniyon, ilk trimester ultrasonografi. Results: During 14 years, 286 twin pregnancies were considered as appropriate cases to analyze. Mean maternal age was 30.47±5.07 years, and mean week of gestation during sonography was 12.23±0.70. Double placentas were found in 83.2% of all pregnant women, and single placenta in 16.7% of all pregnant women. While 54.5% (n=156) of twin pregnancies were ART pregnancies, 45.5% of them were natural pregnancies. It was determined that 67.7% of natural twins were diamniotic dichorionic, 27.7% of them were diamniotic monochorionic and 4.6% of them were monoamniotic monochorionic while 96.2% of ART pregnancies were diamniotic dichorionic, 3.2% of them were diamniotic monochorionic and 0.6% of them were monoamniotic monochorionic. There was statistically significant difference between ART twins and natural twins in terms of chorionicity distributions (p<0.05). Conclusion: Monochorionic structure is observed more frequently in natural twins. In the follow-up of these pregnancies, early and accurate diagnosis may be the basis of early and accurate approach for the issues related with monochorionic placentation.
doi:10.2399/prn.140223011 fatcat:dy7mr6map5e6nclsaikmv7mtgu