The Book of Isaiah in First Corinthians
Kniha Izaiáš v Prvním listu Korinťanům

Ladislav Tichý
2018 Studia theologica  
Při četbě listů apoštola Pavla je evidentně poznat, že se apoštol snaží, pokud mu to probírané téma či řešený problém dovoluje, podepřít svoji argumentaci také citacemi nebo alespoň odkazy či narážkami na texty Bible, tj. Starého zákona. Přitom ovšem samozřejmě necituje všechny starozákonní knihy stejně často. Velmi významné místo mezi biblickými citacemi či narážkami zaujímá starozákonní kniha Izaiáš. Tento příspěvek se snaží prozkoumat a zhodnotit, jak Pavel využil knihu Izaiáš při svém
more » ... ání adresátů ve svém 1. listu Korinťanům, který patří mezi Pavlovy nejdelší listy. 1 Při analýze Pavlových textů bude zvláštní důraz kladen na zjištění vlivu a užití překladu Septuaginty (LXX). U řeckého textu 1. listu Korinťanům v nejnovějším (tj. 28.) kritickém vydání Nestle Aland 2 je u 12 veršů uvedeno celkem 16 odkazů na knihu Izaiáš. Z těchto 16 odkazů je šest vytištěno kurzívou, což znamená, že jsou chápány jako přímé citace. Pět odkazů z oněch 16 má u sebe ještě gotické G ( ), což odkazuje speciálně na text Septuaginty. Z těchto pěti míst s gotickým jsou pouze tři ve spojení s údajem, který je vytištěn kurzívou. To na jedné straně znamená, že vliv a užití LXX se jeví jako dostatečně jasné také u pouhých narážek, a na druhé straně z toho však vyplývá, že ne každá citace odkazuje nutně na text, který je dochován jako Septuaginta. V následujícím textu nebude možné analyzovat všech 16 míst stejně důkladným způsobem, ale vzhledem k záměru příspěvku bude věnována pozornost především užití či vlivu textu LXX. Nejprve půjde tedy o zkoumání citací, u kterých se jeví vliv LXX jako dostatečně jasný, * Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible".
doi:10.5507/sth.2017.059 fatcat:sml4bsu6uveaxek77btvxrltt4