THE ROLE OF MEMBERSHIP IN SHAPING OF FINANCIAL STABILITY AND OWN FUNDS IN POLISH COOPERATIVE BANKS
Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finanso-wego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych

Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski
2018 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem badania była ocena roli członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych w Polsce, a w szczególności ocena wpływu odpływu członków na poziom funduszy udziałowych i adekwatność kapitałową banków spółdzielczych. Metodologia badania -Podejście badawcze opierało się na studiach literaturowych, analizie porównawczej oraz na analizie wskaźników obrazujących zmiany w liczbie członków w bankowości spółdzielczej, w kapitale udziałowym i w zakresie
more » ... ym i w zakresie adekwatności kapitałowej. Wynik -W przeciwieństwie do tendencji europejskich, w polskiej bankowości spółdzielczej obserwuje się odpływ członków, co nie sprzyja długoterminowej stabilności finansowej banków spółdzielczych. Luka między polską bankowością spółdzielczą a bankowością zachodnioeuropejską pod tym względem ulega pogłębieniu. Zmniejszanie się liczby członków negatywnie wpływa na poziom funduszy udziałowych i ich udział w strukturze kapitałów. Banki spółdzielcze nie wykorzystują członkostwa ani do poprawy swojej bazy kapitałowej, ani do zwiększenia sprzedaży produktów bankowych. Oryginalność/wartość -Zrealizowane badanie poszerza wiedzę na temat związków między członkostwem a bezpieczeństwem finansowym banków spółdzielczych. W części badawczej zaproponowano wielowymiarowe podejście do oceny bezpieczeństwa finansowego, uwzględniające ocenę wpływu zmian w funduszach udziałowych na adekwatność kapitałową, ocenę ryzyka koncentracji udziałów i ryzyka odpływu członków w sytuacji kryzysowej. Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, członkostwo, fundusze Wprowadzenie Ważnym celem w bankowości spółdzielczej jest rozwijanie bazy członkowskiej. Na członkostwie banki spółdzielcze powinny bowiem budować swoją długoterminową siłę finansową i tożsamość. Dzięki członkostwu banki spółdzielcze pozyskują lojalnych klientów oraz powiększają fundusze własne. Pozyskane od członków udziały w formie kapitału udziałowego pełnią istotne funkcje. Przede wszystkim umożliwiają bankom spółdzielczym rozwój i zabezpieczają przed stratami. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2018 (91) Abstract: Purpose -The main aim of the study was to assess the role of membership in shaping the financial stability of polish cooperative banks, and in particular to assess the impact of the outflow of members on the level of share funds and the capital adequacy of cooperative banks. Design/methodology/approach -Analysis of the literature, comparative analysis, using indicators that characterize changes in the number of members in cooperative banking, changes in the number of members in cooperative banking, changes in member' shares and capital adequacy. Findings -In contrast to European trends, where a steady, systematic increase in the number of members is observed, the number of members drops in Polish cooperative banks. The decrease in the number of members has a negative impact on the level of share funds and capital adequacy. Membership does not contribute either to improving their capital base or to increasing sales of banking services. Originality/value -Research expands the findings of researches of the relationship between membership and financial stability of cooperative banks and the reasons for the outflow of members from Polish cooperative banks.
doi:10.18276/frfu.2018.91-33 fatcat:eleybvmw7ngazc66hglonemsfm