The Relationship between School Principals' Empowering Leadership with Teachers' Self-Efficiancy and Organizational Citizenship Behaivors

Osman Tayyar Çelik, Necdet Konan
2020 TED EĞİTİM VE BİLİM  
Öz Anahtar Kelimeler Bu araştırmada, okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ile öğretmenlerin özyeterlikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ilinin merkez ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmenler, örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü ve yönergeye uygun biçimde yanıtlayan 438 öğretmen oluşturmaktadır. Değişkenler arası ilişkiye yönelik araştırmacılar tarafından denenceler geliştirilmiş, denencelere
more » ... lmiş, denencelere dayalı olarak geliştirilen model YEM analizi ve aracılık testleri ile incelenmiştir. Sonuçlar, okul müdürlerinin güçlendirici liderliğinin öğretmenlerin özyeterliğini ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını, öğretmenlerin özyeterliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığını göstermektedir. Bununla birlikte güçlendirici liderliğin öğretmenlerin özyeterliğindeki varyansın %16'sını açıkladığı tespit edilirken, modelin örgütsel vatandaşlıktaki varyansın %50'sini açıklayabildiği ve güçlendirici liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide özyeterliğin kısmi aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ile öğretmenlerin özyeterlik algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiye yönelik denenceler doğrulanmış, denencelere dayalı olarak geliştirilen teorik model gerçek verilerle test edilerek desteklenmiştir.
doi:10.15390/eb.2020.8841 fatcat:n6rkjlq625cpzia2hm4fvpljqi