TURİST REHBERLERİNİN MOBBINGE MARUZ KALMA DURUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER KAPSAMINDA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GÜL ERKOL BAYRAM
2016 Journal of International Social Research  
Öz Turist rehberleri tutumları, bilgi ve becerileri, sahip olduğu ayırt edici nitelikleri ile ülkesine, milletine ve bağlı olduğu kültüre dair turistlerde pozitif bir algı oluşturmaya çalışan, kendini, meslektaşlarını, bağlı olduğu acentayı ve birliği dışarıdan gelen ziyaretçilere karşı temsil eden ve bu açıdan da büyük bir sorumluluğa sahip olan turizm sektörünün can damarı niteliğindedir. Türkiye'ye ve belirli bir destinasyona o bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini bilmeden, bazı
more » ... reklamlar ve tanıtımlar vasıtasıyla gelen turistler, mesleğine bağlı bir turist rehberi sayesinde tekrar gelme isteği içinde olacaktır. Bu noktada tekrar satın alma isteğinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri de turist rehberine düşmektedir. Turist rehberinin işini sevmesi onun; doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan turizmin alt parçalarına fayda sağlamasına sebep olacak, turizmin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu araştırma turist rehberlerinin Mobbinge maruz kalma durumlarının demografik değişkenler kapsamında incelenmesi amacıyla bir gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmış ve ulaşılan verilere birtakım analizler uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 422 eylemli turist rehberi ile birebir görüşülerek anket uygulanmış, uygulama sonunda ankete katılanların Mobbing algıları ile demografik verileri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak kamuya ve özel sektöre birtakım önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Mobbing, Turizm, Demografik Değişkenler. Abstract Tourist Guides, who try to create a positive perception belongs to their nation, country, culture in tourist minds through attitudes, knowledge and skills, distinctive qualifications and represent their tourism agents, their colleagues and associations and in this respect they have lots of responsibilities, have a vital point in the tourism sector. Tourists who come to Turkey or any destinations in Turkey without any information about natural, cultural and historical beauty or informed only via some advertisement and promotion, will be willing to come again to same destination thanks to a qualified tourist guide. At this point; One of the most important factor and responsibility in the creation of purchase requests is tourist guide. ıf tourist guides love their job; this will cause to provide benefit directly and indirectly related to all tourism parts even the lowest one and It will contribute to sustainable development of tourism. This study prepared for the aim of determining the relation between Mobbing and demographical characteristics. In this research, the survey technique was used and Data were analyzed by statistical analysis. Surveys were conducted to 422 active tourist guide with polls verbatim interviews. After analysis; It was found that a significant relationship between mobbing and demographical datas. Based on the results, Recommendations are presented to public and private sector.
doi:10.17719/jisr.2016.1465 fatcat:gcjriqyi6fchxb3shz7ujjymye