RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ KARİYER UYUM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU DEĞİŞ

Esma ülkü KAYA
2017 The Journal of Academic Social Science Studies  
Bu çalışmanın amacı risk alma davranışlarının kariyer uyum yetenekleri üzerindeki etkisini ve bu değişken ile ilişkisini incelemektir. Ayrıca çalışmada hem risk alma davranışlarının hem de kariyer uyum yeteneklerinin kişisel değişkenlere (öğretim şekli, yaş, cinsiyet, sınıf, ailenin gelir düzeyi ve genel not ortalaması) göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini bir kamu üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinin işletme bölümü öğrencileri
more » ... uşturmuştur. 2015/2016 bahar dönemi itibariyle bölümde 794 kayıtlı öğrenci olup, çalışmaya gönüllü olarak toplam 413 öğrenci katılmıştır. Ancak geri toplanan anketlerin 380'i geçerli kabul edilmiş ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılar, kişisel bilgiler ve 30 kalemden oluşan DOSPERT risk alma ölçeği (Blais&Weber,2006) ile 24 kalemden oluşan kariyer uyum yetenekleri ölçeğinin (Savickas&Porfeli,2012) yer aldığı anket formunu doldurmuşlardır. Kariyer uyum yetenekleri ölçeğindeki değişkenlerin faktör analizleri sonrasında; kontrol, merak, hazırlanma odaklı geleceğe ilgi, güven ve kaygı odaklı geleceğe ilgi olarak adlandırılan beş faktör elde edilmiştir. Aynı şekilde DOSPERT risk alma ölçeğindeki değişkenlerin faktör analizi sonrası; eğlence kaynaklı risk, kısa vadeli finansal/başkaları odaklı etik risk, uzun vadeli finansal risk, güvenlik riski, hile odaklı etik/sağlık riski ve son olarak da kariyer odaklı sosyal risk şeklinde adlandırılan altı faktör elde edilmiştir. Regresyon analizleri sonucunda, kısa vadeli finansal/başkaları odaklı etik risk faktörünün, kontrol ile kaygı odaklı geleceğe ilgi faktörleri üzerinde düşük düzeyde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğlence kaynaklı risk, hile odaklı etik/sağlık riski ile kariyer odaklı sosyal risk faktörlerinin, merak faktörü üzerinde düşük düzeylerde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Korelasyon sonuçlarına göre, kontrol faktörü, kısa vadeli finansal/başkaları odaklı etik risk faktörü ile yüksek olmayan negatif
doi:10.9761/jasss6920 fatcat:dirfegk33jgaflynnjej6qnkre