CeO2-modified Au@SBA-15 nanocatalysts for liquid-phase selective oxidation of benzyl alcohol

Tuo Wang, Xiang Yuan, Shuirong Li, Liang Zeng, Jinlong Gong
2015 Nanoscale  
doi:10.1039/c5nr00246j pmid:25670350 fatcat:jvbfc2wahnax3knbqpuox66pse