Quality of life of adults who stutter - implications for clinical practice

Klaudia Ścibisz, hab. Katarzyna Węsierska, Renata Mrozková
2019 Listy klinické logopedie  
Abstrakt V článku se věnujeme tématu kvality života u pacientů s chronickou koktavostí. Abychom doložili tento jev, uvedli jsme výsledky průzkumu 10 dospělých osob s koktavostí. Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu koktavosti na kvalitu života. Kromě výsledků z dotazníků WHOQOL-BREF a OASS byly uvedeny vybrané odpovědi respondentů, které se týkaly kvality života dotazovaných, získané během rozhovoru. V závěru byly nabídnuty praktické implikace, které by měly zlepšit kvalitu života koktavých.
more » ... ct The article discusses the issue of quality of life in persistent stuttering. In order to illustrate this phenomenon, outcomes of a case study of 10 adult people who stutter were reported. The aim of this study was to recognize how stuttering can affect the quality of life of adults who struggle with the disorder. Results from the WHOQOL-BREF and OASES questionnaires were presented. In addition, selected categorized statements of the study participants on their perception of the quality of life with regards to stuttering gained during interviews were also cited. At the end of the article practical implications for speech therapy practice in stuttering aiming to improve the quality of life of adult people who stutter were summarized and presented. Klíčová slova kvalita života, případová studie, koktavost, dospělý, klinická praxe Keywords quality of life (QoL), case study, stuttering/ stammering, adult, clinical practice Kvalita života koktavýchúvod Koktavost je komplexní porucha komunikace, jež může mít negativní dopad na různé aspekty života osoby, která se s ní potýká (Yairi, Seery, 2015) . Koktavost není jen projevem chování plynoucím z neplynulosti řeči, jako jsou repetice zvuků nebo slabik, prodlužování hlásek, bloky nebo známky fyzického napětí, souhyby nebo omezený oční kontakt (Bloodstein, Bernstein Ratner, 2008) . Tato porucha -kromě symptomů v chování, včetně negativních reakcí na neplynulosti -zahrnuje také to, co potenciální posluchač obtížně vnímá. Jedná se o afektivní a kognitivní aspekty koktání -negativní postoje, přesvědčení, reakce, myšlenky a pocity, stejně jako vyhýbavé chování (Yaruss, Quesal, 2004) . Martine Vanryckeghem naznačuje, že je třeba na tuto poruchu pohlížet nejen "zvenčí" -z pohledu terapeuta nebo osob z okolí koktavého člověka, kdy hodnotíme a vnímáme pouze behaviorální projevy koktání.
doi:10.36833/lkl.2019.033 fatcat:j3bf25l6t5azrlt5q7fqxnv7jq