MODELS OF REALIZATION OF DISTANCE LEARNING IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

О. Fidanian
2020 Scientific notes of the UniversityKROK  
Анотація. Забезпечення вільного доступу до освіти для всіх є одним з основних атрибутів інформаційного суспільства, в якому можливості комунікаційного середовища дозволяють використовувати якісно нові технології набуття знань. Метою статті є вивчення основних моделей реалізації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Методологічною основою проведеного дослідження є методи аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення. В результаті проведення дослідження було проведено
more » ... ення та систематизація основних підходів до трактування поняття «дистанційна освіта», що дозволило запропонувати авторське визначення. Вважаємо, що під поняттям «дистанційне навчання» слід розуміти «особлива форма організації освітнього процесу з використанням інформаційних технологій, що забезпечує активну взаємодію між вчителем та учнем». Систематизовано основні характерні риси дистанційного навчання: гнучкість, модульність, паралельність, велика аудиторія, економічність, технологічність, позитивний вплив на учня, якість. Систематизовано основних суб'єктів дистанційного навчання в цілому та в закладах загальної середньої освіти за такими ознаками: за роллю в дистанційному навчанні, за сферою охоплення, за спеціалізацією, за тривалістю. Вивчено основні моделі реалізації дистанційного навчання: розподілена класна кімната; незалежне (кореспондентське) вивчення; навчання/вивчення з використанням комп'ютерних комунікації. Враховуючи особливості розвитку інформаційних технологій та доступу до світових інформаційних ресурсів, було сформульовано особливості дистанційного навчання та здійсненого його порівняння з традиційним навчанням. Для встановлення переваг та недоліків реалізації дистанційного навчання, було проведено SWOT-аналіз, який дозволив з'ясувати сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Ключові слова: дистанційне навчання, здобувачі освіти, заклади загальної середньої освіти, моделі дистанційного навчання, SWOT-аналіз дистанційного навчання, COVID-19. Annotation. Ensuring free access to education for all is one of the main attributes of the information society, in which the capabilities of the communication environment allow the use of qualitatively new technologies for acquiring knowledge. The purpose of the article is to study the main models of distance learning in general secondary education. The methodological basis of the study is the methods of analysis and synthesis, comparison and generalization. As a result of the study, the study and systematization of the main approaches to the interpretation of the concept of "distance education" was conducted, which allowed to propose the author's definition. We believe that the concept of "distance learning" should be understood as "a special form of organization of the educational process using information technology, which provides active interaction between teacher and student." The main characteristics of distance learning are systematized: flexibility, modularity, parallelism, large audience, efficiency, manufacturability, positive impact on the student, quality. The main subjects of distance learning in general and in general secondary education institutions are systematized according to the following features: by role in distance learning, by scope, by specialization, by duration. The main models of distance learning implementation are studied: distributed classroom; independent (correspondent) study; learning / learning using computer communication. Taking into account the peculiarities of the development of information technologies and access to world information resources, the peculiarities of distance learning and its comparison with traditional learning were formulated. To identify the advantages and disadvantages of distance learning, a SWOT analysis was conducted, which identified strengths and weaknesses, opportunities and threats.
doi:10.31732/2663-2209-2020-59-74-81 fatcat:yz2pqwmm7ndrveyxv5jnugzdye